Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Head lugejad!

See on minu viimane juhtkiri Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teabevahetuse eest vastutava asepresidendina.

Need kaks ja pool aastat on olnud tihedad – täis palju väljakutseid, rõõme ja kohustusi, aga ka mitmeid muresid.

Olles komitee teabevahetuse eesotsas, ei ole minu ülesanne teha kokkuvõte sellest ametiajast. Selle asemel tahan ma öelda teile tänusõnad.

Võtan oma tööd komitees väga tõsiselt. Euroopa Liidu nõuandva organi liikmena on mulle antud ainulaadne võimalus mõjutada positiivselt Euroopa ülesehitamist.

Ürituste kalender

15/03/2018 - 16/03/2018 Brüssel
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“
20/03/2018 Sofia, Bulgaaria
Euroopa tarbijapäev
10/04/2018 Brüssel
Euroopa kodanikualgatuse päev 2018: koostöö
18/04/2018 - 19/04/2018 Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

Ühinenud mitmekesisuses – Euroopa kultuuri noorema tuleviku nimel

Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ toimub 15. ja 16. märtsil üheksandat korda ning selle seekordsesse pealkirja on hõlmatud Euroopa Liidu moto. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee noorteüritus on pühendatud Euroopa kultuuripärandiaastale.

Demokraatia tulevik Euroopas on otseselt seotud rahumeelse ja föderaalse Euroopaga

Demokraatia tulevikku Euroopas arutati kahepäevasel Euroopa tasandi konverentsil, mille korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis 1.–2. märtsil Ateenas Akropolise muuseumis. Arvukate aktiivselt kaasatud osalejate ees ELi institutsioonidest, Kreeka valitsusest, kodanikuühiskonna organisatsioonidest ja ülikoolidest avaldas Georges Dassis selgelt toetust föderaalsele rahumeelsele Euroopale, mis kaitseb solidaarsust ja oma kodanike heaolu.

 

ELi õigusaktid peaksid sisaldama rohkem meetmeid puudega naiste õiguste tagamiseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees toimunud konverentsil „Puudega naised ELis: olukord ja edasised sammud“ ütlesid puudega inimeste organisatsioonide esindajad, et puudega naised peaksid saama langetada otsuseid neid puudutavates küsimustes ja olema õiglaselt esindatud avaliku sektori asutustes.

EMSK uudised

Türgi roll pagulaskriisis on äärmiselt tähtis, ent seda saaks veelgi optimeerida

Veebruari täiskogu istungjärgul vastuvõetud arvamuses tunnustas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Türgi jõupingutusi enam kui kolme miljoni pagulase vastuvõtmisel, ent rõhutas vajadust, et Türgi tagaks neile mittediskrimineeriva kaitse, nagu seda nõuab rahvusvaheline õigus.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed kutsutakse osalema Emmanuel Macroni Euroopa kodanikega konsulteerimise projektis

Komitee etendab olulist rolli Prantsusmaa presidendi algatatud avalikul konsulteerimisel, sest komitees igapäevaselt rakendatavad algatused, mis võimaldavad kodanikuühiskonnal kaasa rääkida Euroopa kujundamise kõige kõrgemal tasemel, on läbinisti kooskõlas konsulteerimise ideega. See oli Prantsusmaa Euroopa asjade ministri Nathalie Loiseau’ sõnum, mille ta edastas oma kõnes komitee täiskogu istungjärgul 15. veebruaril Brüsselis.

Kokkuhoiumeetmetest saadud õppetunnid nõuavad muutust poliitikas

Lessons learned

Tulevases kriisiohjes tuleks püüelda parema tasakaalu poole eelarvepoliitiliste ja sotsiaalsete eesmärkide vahel, et vältida negatiivset mõju asjaomaste riikide majandussuutlikkusele, tööturgudele ja sotsiaalkaitsesüsteemidele. Piiravate kokkuhoiumeetmete asemel peaksid ELi institutsioonid järgima poliitikat, millega edendatakse majanduskoostööd, majanduskasvu ja solidaarsust, soovitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatuslikus arvamuses „Kogemuste abil ELi kokkuhoiupoliitika raskete tagajärgede vältimine“

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitab ettepanekud küberturvalisuse elluviimiseks

EL peaks suurendama ENISA rolli ELi küberturvalisuse ametina, looma Euroopa tasandil sertifitseerimise raamistiku ning keskenduma haridusele ja internetikasutajate kaitsele.

Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi reformimine on oluline samm kapitaliturgude liidu väljakujundamise suunas

Financial integration

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab kapitaliturgude liidu kiiret loomist ja toetab seepärast komisjoni ettepanekut, mille eesmärk on Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi asutuste reformimine, suurendades nende volitusi ja parandades nende juhtimist ja rahastamist.

Komitee nõuab avaliku sektori investeeringute suurendamist ELi majanduskasvu toetuseks

Hiljutises arvamuses komisjoni 2018. aasta majanduskasvu analüüsi kohta osutas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa poolaasta strateegilisele tähtsusele, märkides lisaks, et soovib näha selle laiendamist eesmärgiga tagada ELi makromajanduspoliitika puhul mitte ainult majanduslik ja sotsiaalne, vaid ka keskkonnaalane jätkusuutlikkus.

EL peab võtma meetmeid meditsiinitehnoloogia sektoris

Euroopa Liidu institutsioonid peavad edendama Euroopa meditsiinitehnoloogia tööstuse optimeerimist, kuna selle tulemuslikkust pärsib praegu äärmine killustatus ning aina suurem konkurentsisurve, öeldi Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. veebruari 2018. aasta täiskogu istungil.

Kliimameetmed: jõuline signaal valitsusvälistele osalejatele

Oma arvamuses „Valitsusvälised osalejad kliimameetmete hoogustajatena“ teeb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepaneku algatada Euroopa dialoog, mille peamine eesmärk oleks muuta eri valitsusväliste osalejate jaoks kliimameetmetega tegelemine atraktiivsemaks, nii et see kujuneks uueks normiks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvates ei ole komisjoni ettepanek isikustamata andmete vaba liikumise kohta ELis piisavalt jõuline

Euroopa Komisjoni ettepanek jäi hiljaks, see ei ole piisavalt jõuline ega sidus ning selles puuduvad veenvad mehhanismid tõhusaks rakendamiseks.

Kedagi ei jäeta kõrvale: komitee lubab muuta ringmajanduse uueks normiks

Ringmajanduse sidusrühmade konverentsi avamisel 20. veebruaril Euroopa Komisjonis sõnas komitee president Georges Dassis: „Üleminek ringmajandusele avab kodanikuühiskonna jaoks suuri võimalusi. Kohalikul tasandil on see juba käimas. Kuid meil tuleb tagada selle omaksvõtt laiemates ringides. Ringmajanduse sidusrühmade platvormi üks eesmärke on pakkuda tõelist võimalust ühise visiooni kujundamiseks üleminekust ringmajandusele ja jätkusuutlikule majandusele Euroopas, jätmata seejuures kedagi kõrvale.“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi liikmesriike üles kiirendama Euroopa majandus- ja rahaliidu väljakujundamist

Liikmesriigid peavad kiiresti tegutsema stabiilse, jõuka ja vastupidavama Euroopa majandus- ja rahaliidu nimel. Seetõttu on liikmesriikide ja ELi tasandil vaja edasisi meetmeid. See oli üks peamiseid järeldusi Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise teemalisel avalikul arutelul, mis hiljuti peeti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa tööstuse päeval

„Euroopa tööstuse ees seisavad märkimisväärsed väljakutsed ja ükski liikmesriik ei suuda neid üksi lahendada. Kuid võimalused on samuti tohutud. Me peame neist kinni haarama, kui tahame säilitada oma juhtrolli neis paljudes sektorites, kus meil see on, ja saada selle tagasi sektorites, kus me oleme konkurentidele juba peaaegu alla jäänud.“

Uudiseid rühmadelt

Tööandjad arutavad meetmeid oskuste nappuse kaotamiseks

Tööandjate rühm

Tööandjate rühm koos Bulgaaria suuremate tööandjate organisatsioonidega korraldab 22. märtsil Bulgaarias Sofias konverentsi „Oskuste nappuse kaotamine majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks: ettevõtjate seisukoht“. Sõnavõtjad tutvustavad häid tavasid ja arutavad konkreetseid lahendusi oskuste nappuse vähendamiseks. Üritus on osa Bulgaaria Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperioodi tegevuskavast.

Gabriele Bischoffi mõtteid rahvusvahelisest naistepäevast

Rahvusvaheline naistepäev on pühendatud naistele, pidades seejuures silmas mitte ainult seniseid saavutusi, vaid ka seda, mis ootab veel ees. Sel aastal keskendub töötajate rühm ennekõike meestele. Kuid milleks rääkida meestest päeval, mis on pühendatud naistele? Sellepärast, et sooline võrdõiguslikkus ei ole ainult naiste teema. Ilma mehi kaasamata me tõelise soolise võrdõiguslikkuseni ei jõua.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade rühm kutsub üles uuendama kodanikuühiskonda

EMSK eri elualade rühm

15. veebruaril toimunud eri elualade esindajate rühma erakorralisel koosolekul esitleti uuringut pealkirjaga „Euroopa Liidu kodanikuühiskonna edasine areng 2030. aastani“. Komitee tellis asjaomase uuringu Sloveenia uuringukeskuselt CNVOS (Centre for information service, cooperation and development of NGOs) ja võrgustikult ENNA (European Network of National Civil Society Associations). 

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Kirillitsa – uus tähestik Euroopa Liidus

Bulgaaria ELi nõukogu eesistumisperioodi raames korraldab EMSK 15. märtsist kuni 24. maini 2018 näituse „Kirillitsa – uus tähestik Euroopa Liidus“. Näitusel on väljas terve rida plakateid, mille valmistasid Bulgaaria Riikliku Kunstiakadeemia raamatu- ja trükigraafika teaduskonna tudengid 2007. aastal Bulgaaria ühinemise puhul ELiga. (ck)