Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Mida parem tasakaal, seda parem Euroopa Liit

Head lugejad!

Viimastel aastatel on paljud Euroopa riigid juba tähistanud või tähistavad peatselt saja aasta möödumist naistele valimisõiguse andmisest. See võit oli meie esiemade pika, raske ja mõnikord ka verise võitluse tulemus. Kuidas saaksid naised seda ühiskonna ajaloo pöördepunkti paremini tähistada kui kõik üheskoos seda valimisõigust kasutades?

Ürituste kalender

Lühidalt

„Kodanikuühiskonna tegevus rEUnaissance’i heaks“ – Millist Euroopat soovime pärast Euroopa Parlamendi valimisi?

Komitee presidendi Luca Jahier’i kutsel korraldatakse 21. veebruaril üritus pealkirjaga „Kodanikuühiskonna tegevus rEUnaissance’i heaks“. Aruteludes teeb organiseeritud kodanikuühiskonna hääl end kuuldavaks ning antakse ELi institutsioonidele võimalus väljendada oma ootusi ja soove ning jagada oma nägemust Euroopast pärast Euroopa Parlamendi valimisi.

Ürituseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ valmistumise käigus kohtuvad õpilased üle kogu Euroopa EMSK liikmetega

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Veebruarikuu jooksul külastavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed kolmekümmend kolme kooli, et valmistada nende õpilasi ette ürituseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ – noortekoguks, mis toimub Brüsselis juba kümnendat korda, seekord juhtlause all „#YEYSturns10: hääleta tuleviku üle!“.

EMSK uudised

Michel Barnier Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: „Kõige halvem on Euroopa jaoks vaikus.“

ELi Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier osales Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu 540. istungjärgul, et anda ülevaade ELi seisukohtadest Brexiti kokkuleppe ja võimalike edaspidiste stsenaariumide kohta.

Kokkuleppeta Brexit seab lennundus- ja keemiatööstuse ohtu nii ELis kui ka Ühendkuningriigis

Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni kõrgetasemelisel arutelul Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees, milles käsitleti Brexiti mõju lennundus- ja keemiatööstusele, nõustusid kõnelejad, et Ühendkuningriigi õigussüsteem peaks jääma ELi õigusaktidega kooskõlla ja et kemikaalide puhul tuleks juhinduda REACH-määrusest. Lennundustööstuses tuleks enamikus valdkondades näha ette vastastikkust käsitlevad kokkulepped ja pikendada kavandatud üleminekuperioodi vähemalt viie aastani.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab heategevuse õiguslikku tunnustamist ELis

Heategevuse kaudu annetatakse igal aastal Euroopas ligi 90 miljardit eurot, kuid vastupidi äriühingutele ei saa heategevuslikud sihtasutused ega erasektori rahastajad Euroopa ühisturu hüvesid kasutada. Seetõttu on neil raske laiendada oma heategevust üle piiri.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab WTO reformimist ELi väärtuste kohaselt

Täiskogu 24. jaanuari istungjärgul võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu arvamuse, milles kutsus üles radikaalselt reformima Maailma Kaubandusorganisatsiooni, et ületada praegune kriis. Seejuures rõhutab komitee ELi väärtusi ja juhtivat rolli jätkusuutlikkuse tagamisel.

Kodanikuühiskond soovib jälgida tähelepanelikumalt ELi vabakaubanduslepinguid

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis jaanuaris toimunud täiskogu istungjärgul vastu arvamuse, milles käsitletakse ELi sisenõuanderühmade rolli tugevdamist Euroopa Liidu sõlmitud vabakaubanduslepingute rakendamise jälgimises. Sisenõuanderühmadel juba lasub vastutus vabakaubanduslepingute rakendamise jälgimise eest kestliku arengu ja töönormide valdkonnas, kuid komitee soovib järelevalvet laiendada lepingute kõikidele aspektidele, sh peamistele kaubandussätetele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelu eesistujariigi Rumeeniaga: aeg Euroopa uuesti inimestele lähemale tuua

EMSK täiskogu jaanuari istungjärgul toimus arutelu Rumeenia peaministri Vasilica–Viorica Dăncilăga, milles käsitleti ELi eesistujariigi Rumeenia prioriteete 2019. aasta esimesel poolel. Komitee president Luca Jahier rõhutas, kui oluline on ELi valimiste eel taastada Euroopa kodanike usaldus poliitika vastu.

Kognitiivsed vähemused võivad olla abiks, et leevendada oskuste vajadustele mittevastavuse probleemi tuleviku tööturul

Kuidas kasutada ära potentsiaali, mida pakuvad nn kognitiivsed vähemused – inimesed, kellel on kõrgfunktsionaalne autism, hüperaktiivsus, düsleksia ja düspraksia –, et täita nõudlust teatavate tehniliste oskuste järele, millest on puudus, aidates samas neil inimestel sotsiaalselt integreeruda – selline oli komitee TENi sektsiooni jaanuari koosolekul tehtud esitluse teema.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa küberturvalisuse keskuse loomist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni algatust luua Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ja riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik. Eesmärk on aidata liidul arendada küberturvalisuse tehnoloogilist ja tööstuslikku pädevust ja suurendada liidu küberturvalisuse tööstuse konkurentsivõimet.

Vastupanuvõime suurendamine peab olema euroala peamine prioriteet 2019. aastal

Javier Doz Orrit

Seoses komisjoni 2019. aasta majanduspoliitiliste soovitustega euroala kohta leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, et praeguste majandusväljavaadete taustal on euroala majanduse jaoks 2019. aastal äärmiselt oluline suurendada majanduse ja tööturu vastupanuvõimet.

Hoolimata selle suurest potentsiaalist ei ole kavandatud käibemaksureformi edu tagatud

VAT tax reform

Uus käibemaksusüsteem liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamiseks peab realiseerima kogu oma potentsiaali ning piirama võimalikku negatiivset mõju ühtsele turule, möönis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses komisjoni ettepaneku kohta. Ettepaneku rakendamise edu sõltub ametkondade tugevamast koostööst ja ulatuslikust teabevahetusest.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelus nõuti üleilmset digimajanduse maksustamise süsteemi

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. jaanuari arutelus nõudsid rahvusvahelised maksueksperdid ja kodanikuühiskonna esindajad tõhusat üleilmset lahendust ettevõtjate maksustamiseks digimajanduses. Süsteemi eesmärk peab olema vältida edasist ühepoolset tegevust ja tagada kestlik majanduskasv, investeeringud, maksukindlus ja õiglane maksustamine.

Programm „Loov Euroopa“ (2021–2027): Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab suuremat eelarvet ja spetsiaalset kampaaniat programmi „Horisont 2020“ raames

Euroopa loomesektoril on suur potentsiaal, kuid see vajab rohkem toetust täielikuks väljaarenemiseks, et saavutada maailmaturul tugev konkurentsivõime. Edasipüüdlikust kultuuri- ja loomesektorist saaksid kasu ka teised sektorid, nagu tekstiili-, turismi-, auto-, ehitus- ja tervishoiutööstus.

On aeg lõpetada rahvusvahelist holokausti ohvrite mälestuspäeva ümbritsev leinavaikus

Luca Jahier

Rahvusvahelise holokausti ohvrite mälestuspäeva eel saame vaevu jääda oma leinas rahulikuks. Sügavalt isiklikul leinahetkel vaikimise asemel tahaks hoopis karjuda.

Uudiseid rühmadelt

Tööandjate projektid Rumeenia eesistumisperioodiks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Ühtekuuluvus kui ühtne Euroopa väärtus – selline on Euroopa Liidu Nõukogu 2019. aasta esimese poole eesistujariigi Rumeenia juhtmõte. Tööandjate rühm näeb Rumeenia eesistumisaja prioriteetide ja oma poliitiliste eesmärkide vahel mitut liiki koostoimet. Sellepärast kavatsebki rühm korraldada Rumeenia eesistumisperioodi ajal ürituse, millel keskendutakse ettevõtlusele.

Komitee töötajate rühmal on heameel töö- ja eraelu tasakaalu kokkuleppe üle

Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja liikmesriigid saavutasid 24. jaanuaril kokkuleppe töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva direktiivi üle. „Kokkulepe on konkreetne samm Euroopa lapsevanemate ja hooldajate elu lihtsustamise suunas,“ sõnas komitee töötajate rühma esimees Gaby Bischoff.

Kogukonnad väljaspool suurlinnu: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll populismiga tegelemisel

EMSK Euroopa mitmekesisuse rühm

Populism on ELis saavutanud oma kõrgeima taseme pärast 1930. aastaid. Sellega seoses viis komitee Euroopa mitmekesisuse rühm läbi uuringu „Kogukonnad väljaspool suurlinnu: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll populismiga tegelemisel“, mis on nüüd veebis kättesaadav.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Kultuurisündmused Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab kultuuriüritusi, et tõmmata oma töö keskmes olevatesse aruteludesse rohkem publikut, tõsta esile mõne kunstniku teose Euroopa mõõdet ja avastada vähem tuntud Euroopa kunstnikke väljaspool oma riigipiire. 2019. aasta programmis on midagi igaühele.