Eelarvepoliitika panus on oluline euroala majanduse jätkuvaks elavdamiseks 2018. aastal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ei nõustu komisjoni ettepanekuga kohaldada üldjoontes neutraalset eelarvepoliitikat, vaid pooldab selle asemel mõõdukalt positiivset eelarvepoliitikat, st ligikaudu 0,5 % SKPst. Oma arvamuses „Soovitus: nõukogu soovitus euroala majanduspoliitika kohta“ märgib komitee, et stimuleerivaid fiskaalmeetmeid peaksid võtma peamiselt riigid, millel on jooksevkonto ülejääk ja eelarvepoliitiline manööverdamisruum.

Arvestades endiselt ebakindlat, puudulikku ja ebatüüpilist majanduse elavdamist euroalal ning väljakuulutatud muudatusi Euroopa Keskpanga rahapoliitikas, leiab komitee, et eelarvepoliitika peab toetama rahapoliitikat. Komitee soovituste hulgas võetakse muu hulgas arvesse ka madalat investeeringute taset, jooksevkonto ülejääki võrreldes muu maailmaga ja olukorra märkimisväärset halvenemist tööturul.

„Avaliku sektori investeeringutele keskenduv stimuleeriv fiskaalmeede suurendaks nii lühiajaliselt nõudlust kui ka pikaajaliselt majanduskasvu potentsiaali, mis aitaks tegeleda avaliku sektori võla jätkusuutlikkuse küsimusega,“ ütles raportöör Javier Doz Orrit (töötajate rühm, ES).

Avaliku sektori investeeringuid ei tule suunata mitte ainult taristusse, vaid ka sotsiaalvaldkonda, ning riigisisest tarbimist tuleks edendada peamiselt palgatõusu abil.

„Eelarve-eeskirjade kohaldamisel soovitame jätta avaliku sektori investeeringukulud arvutustest välja. See aitaks luua kaasavamat majanduskasvu ja ülespoole suunatud lähenemist,“ ütles Javier Doz Orrit.

Komitee väljendab heameelt komisjoni poliitiliste eesmärkide – kestlik ja kaasav majanduskasv, vastupanuvõime ja lähenemine – ja struktuurireformide prioriteetide üle ning leiab, et reformid peavad suurendama tootlikkust ja toetama kvaliteetsete töökohtade loomist ja ebavõrdsuse vähendamist. Komitee kutsub üles rakendama tõhusaid meetmeid võitlemaks avaliku sektori eelarvete vähenemisega ning toetab majandus- ja rahaliidu süvendamiseks vajaminevaid samme. (jk)