Komitee konsulteerib kodanikuühiskonnaga küberjulgeoleku teemal

Komitee innustab ELi ja liikmesriike käivitama Euroopa tasandi küberjulgeoleku mudelit, et tugevdada Euroopa küberturvalisuse ameti volitusi ja kehtestada lõpuks tõhus veebis pakutavate teenuste ja toodete sertifitseerimise Euroopa kava.

Sellised olid peamised järeldused, millele jõuti 9. jaanuaril 2018 Brüsselis toimunud avalikul arutelul küberturvalisust käsitleva õigusakti üle ja mis võetakse arvesse komitee arvamuses, mida koostavad Alberto Mazzola ja Antonio Longo transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsioonist (TEN).

Komitee avaldab üldist toetust küberjulgeoleku paketile, mis sisaldub 2017. aasta septembris nõukogule esitatud Euroopa Komisjoni ettepanekus, ning tõstab esile järgmised meetmed.

  • Euroopa küberturvalisuse mudel

Küberturvalisuse mõiste on saavutanud laia kõlapinna kogu maailmas. Tegu on üleilmse probleemiga, kuna rünnakud võivad toimuda kõikjal ja sihikule võidakse võtta iga liikmesriigi üksikisikud, kodanikuühiskonna organisatsioonid, sotsiaalsüsteemid ja majandussektorid. Just sel põhjusel innustab komitee ELi astuma vajalikke samme ja leppima Euroopa tasandil kokku, kuidas sellistele rünnakutele vastu panna.

  • Tugevam ELi küberturvalisuse amet

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) on Euroopa küberturvalisuse eksperdikeskus ja asub praegu Kreekas. Komitee on seisukohal, et ametit tuleb arendada, muuta see alaliseks ja eraldada sellele rohkem vahendeid. Keskenduma peaks e-riigile ja universaalteenustele (e-tervis), samuti identiteedivarguse ja võrgupettuse ennetamisele ja tõkestamisele.

  • Euroopa küberturvalisuse sertifitseerimine

Kõrgetasemelise turvalisuse tagamiseks soovitab komitee luua ELi küberturvalisuse sertifitseerimise raamistiku, mille aluseks on Euroopa tasandil ühiselt määratletud küberturvalisuse ja IKT standardid. Seejärel saaks veebis pakutavaid teenuseid ja tooteid sertifitseerida korraliku märgistamissüsteemi abil, et suurendada tarbijate usaldust. (mp)