Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Demokraatia tulevik Euroopas

Head lugejad!

Euroopa territooriumit on aastaid laastanud sõjad. Igast Euroopa linnast võib leida verise ajaloo jälgi konfliktidest või rahvarahutustest. Praegu on Euroopa Liidu aladel käsil läbi aegade pikim sõdadevaba periood. Kunagisel tapluste tallermaal tegutsevad nüüd piirkondadevahelised ja rahvusvahelised institutsioonid selle nimel, et edendada Euroopa Liiduks nimetatava struktuuri sujuvat toimimist. See on loomulikult väga sümboolne, ent sümbolitest üksi ei piisa.

Ürituste kalender

20/02/2018 - 21/02/2018 Brüssel
Ringmajanduse elluviimine – mis edasi? Ringmajanduse sidusrühmade konverents
01/03/2018 - 02/03/2018 Ateena
EMSK konverents teemal „Euroopa demokraatia tulevik“
06/03/2018 - 07/03/2018 Brüssel
4. rändefoorum
14/03/2018 - 15/03/2018 Brüssel
EMSK täiskogu istungjärk
15/03/2018 - 16/03/2018 Brüssel
„Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“

Lühidalt

Milline koht on kultuuril Euroopa tulevikus? Teismelised valmistuvad sellest Brüsselis rääkima

Viienädalase perioodi vältel külastavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed valitud koole oma koduriigis, et valmistada õpilasi ette ürituseks „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ – noortekoguks, mis toimub Brüsselis 15.–16. märtsil 2018.

EMSK president Georges Dassis kohtus Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu esimehe Patrick Bernasconiga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) president Georges Dassis ja Prantsusmaa majandus-, sotsiaal- ja keskkonnanõukogu esimees Patrick Bernasconi kohtusid 17. jaanuaril Brüsselis, et esitleda esialgset hinnangut nende juhitavate institutsioonide tõhustatud koostööle ja uurida edasise ühistegevuse võimalusi.

President Dassis osales Euroopa Parlamendis auhinna Silver Rose Award tseremoonial

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president George Dassis osales 23. jaanuaril auhinna Silver Rose Awards 15. tseremoonial, mille korraldas SOLIDAR Euroopa Parlamendis koostöös parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni ja Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Parteiga. 

Inimõigustega tegelevad kodanikühiskonna organisatsioonid ELis teavitavad üha arvukamatest probleemidest oma töös

Reedel, 19. jaanuaril korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee koostöös oma kontaktrühmaga ürituse, kus tutvustati Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruannet, milles viidatakse kodanikuühiskonna tegutsemisruumi vähenemisele võitluses inimõiguste austamise nimel ELis.

EMSK uudised

Komitee konsulteerib kodanikuühiskonnaga küberjulgeoleku teemal

Komitee innustab ELi ja liikmesriike käivitama Euroopa tasandi küberjulgeoleku mudelit, et tugevdada Euroopa küberturvalisuse ameti volitusi ja kehtestada lõpuks tõhus veebis pakutavate teenuste ja toodete sertifitseerimise Euroopa kava.

EMSK kutsub komisjoni üles täpsustama kavandatud teabe esitamise kriteeriume piiriüleste maksuskeemide jaoks

Tax justice

Komitee kutsub oma arvamuses hoiatavate meetmete kohta maksustamise vältimise või maksudest kõrvalehoidumise vastu komisjoni üles esitama täpsemad tunnused kavandatud teabe esitamise kohustuste jaoks piiriüleste maksuskeemide ja tehingute osas, et vältida maksumaksjate ja maksuasutuste subjektiivseid tõlgendusi, mis võiksid põhjustada üleliigse teabe esitamist ja tekitada halduskoormust.

Komitee aitas tutvustada liikmesriikidele komisjoni suuniseid ELi vahendite kasutamiseks sisserändajate integreerimisel

Jaanuaris korraldasid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjon ühiselt komisjoni uute suuniste tutvustamise ürituse. Need suunised peaksid aitama liikmesriikidel edendada sisserändaja taustaga inimeste integratsiooni, kasutades olemasolevaid EL rahastamisvahendeid tõhusamalt ja koordineeritumalt.

Lääne-Balkani riigid vajavad selget tegevuskava ELiga ühinemiseks

See oli põhisõnum, mis edastati Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peakorteris toimunud avalikul arutelul majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse ning Euroopa integratsiooni üle Lääne-Balkani riikides.

„Meil on väga hea meel selle üle, et ELi Nõukogu eesistujariik Bulgaaria lisas Lääne-Balkani riigid oma prioriteetide hulka ja palus komiteel koostada vastutavateemaline arvamus,“ ütles EMSK uurimisrühma „Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus ning Euroopa integratsioon Lääne-Balkani riikides“ esimees Ionut Sibian. Komitee arvamuse raportöör Andrej Zorko juhtis tähelepanu tõigale, et piirkond on äärmiselt keerukas, ning vajadusele senisest ulatuslikuma piirkondliku koostöö ja kodanikuühiskonna põhjalikuma kaasamise järele Euroopa integratsiooni protsessi. 

Kaubamärk „Made in Europe“ peab toimima Euroopa turu konkurentidega võrdsetel tingimustel

Olukorras, kus protektsionismil ei ole Euroopas kohta, ei saa EL lubada, et tema siseturg ujutataks üle toodetega, mis on vastuolus liidu sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standarditega ja seavad ohtu liidu tööstuse. Selline hoiatus kõlas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaanuari täiskogu istungjärgul vastu võetud ELi tööstuspoliitika tervikliku lähenemise teemalises arvamuses.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles võtma kiiresti vastu komisjoni ettepaneku konkurentsi kaitsmise kohta lennutranspordisektoris

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni kauaoodatud ettepanekut, millega vaadatakse läbi lennutranspordisektoris konkurentsi kaitsmist käsitlev määrus. Komitee täiskogu jaanuari istungjärgul vastu võetud arvamuses kutsub komitee Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles kiitma läbivaadatud määrus kiiresti heaks, et tõhusalt kõrvaldada moonutused rahvusvahelises konkurentsis.

Komitee toetab kindlalt ELi Nõukogu esmakordse eesistujariigi Bulgaaria prioriteete

„Eesistumisaja edu ei sõltu riigi suurusest – seda veab hoopis poliitiline tahe viia ellu poliitikat, mis on Euroopa tuleviku jaoks oluline,“ ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Georges Dassis oma tervituskõnes Bulgaaria töö- ja sotsiaalpoliitika aseministrile Zornitsa Roussinovale komitee täiskogu istungjärgul jaanuaris.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub üles looma finantskindlustuse, et hüvitada arvutipettuse ohvritele tekitatud kahju

Liikmesriikide õigusalase koostöö parandamine võitluses arvutipettuse vastu on samm õiges suunas, leidis komitee hiljutises arvamuses, milles hindas komisjoni ettepanekut direktiivi kohta, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust. Siiski kutsub komitee üles looma rohkem tagatisi, et kaitsta digitaalsete maksevahendite kasutajaid, ja võtma kohustuslikke ennetusmeetmeid, et hoiatada neid küberkurjategijate toimimisviiside eest.

Eelarvepoliitika panus on oluline euroala majanduse jätkuvaks elavdamiseks 2018. aastal

Image
Doz Orrit, ECO 444

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ei nõustu komisjoni ettepanekuga kohaldada üldjoontes neutraalset eelarvepoliitikat, pooldades selle asemel mõõdukalt positiivset eelarvepoliitikat, st ligikaudu 0,5 % SKPst. Komitee arvamuse „Soovitus: nõukogu soovitus euroala majanduspoliitika kohta“ kohaselt peaksid stimuleerivaid fiskaalmeetmeid võtma peamiselt riigid, millel on jooksevkonto ülejääk ja eelarvepoliitiline manööverdamisruum.

Sõidu- ja puhkeperioodid, tööaeg ja töötajate lähetamine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Sõidu- ja puhkeperioodid, tööaeg ja töötajate lähetamine“ võeti vastu täiskogu 531. istungjärgul 18. jaanuaril 2018. Poolt hääletas 173, vastu hääletas 89 ja erapooletuks jäi 17 liiget. Raportöör oli Tanja Buzek transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna (TEN) sektsioonist. (mp)

Uudiseid rühmadelt

Sotsiaalõigused ja liiklusohutus

EMSK töötajate rühm

EMSK võttis täiskogu jaanuari istungjärgul vastu arvamuse transpordi olulise rolli kohta ELi majanduse võtmesektorina. Arvamuses käsitletakse keskseid küsimusi, nagu sõidukijuhtide puhkeperioodid ja töötajate lähetamine. Komitee märgib, et liikuvuspaketi raames õigusaktide kohta esitatud muudatusettepanekud ei võimalda mitmes aspektis tõhusalt lahendada tuvastatud probleeme ning töötajate rühma arvates ei taga need edu võitluses sotsiaalse dumpingu vastu maanteetranspordi sektoris. Lisaks kutsub komitee üles looma Euroopa maanteetranspordi ameti, et kontrollida paremini eeskirjade piiriülest jõustamist.

Komitee ei leia üksmeelt maanteeveo sektori töötajate lähetamise teemal Tööandjate rühm on EMSK arvamuse vastu

EMSK tööandjate rühm

Tööandjate rühm ei toeta EMSK arvamust „Sõidu- ja puhkeperioodid, tööaeg ja töötajate lähetamine“. Rühma arvates ei kajasta arvamus piisavalt komitees esindatud erinevaid seisukohti seoses töötajate lähetamist käsitleva komisjoni ettepanekuga

Kodanikuühiskond ELis: tulevikustsenaariumid 2030. aastaks – eri elualade rühma erakorraline koosolek

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eri elualade rühm

Pärast täiskogu veebruari istungjärgu teist päeva korraldab III rühm Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (JDE62) erakorralise koosoleku teemal „Kodanikuühiskond ELis: tulevikustsenaariumid 2030. aastaks“.