Komitee nõuab ulatuslikumaid meetmeid võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega

Money laundering

Komitee tervitab komisjoni ettepanekut Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi muutmiseks eesmärgiga võidelda tõhusamalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ELi pangandus- ja finantssektoris, kuid nõuab selleks ulatuslikumaid meetmeid.

Komitee arvates kujutavad need teemad üha kasvavat ohtu nii institutsioonide kui ka kogu sektori stabiilsusele, ohutusele ja reputatsioonile. Seepärast on kindlasti vaja lisameetmeid.

„Hiljutised pangandusskandaalid näitasid, et õigusraamistiku viimaste parandustega ei tugevdatud süsteemi piisavalt, et see suudaks reageerida kiiretele tehnoloogilistele muutustele ja finantsuuendustele, mis lubavad kurjategijatel süsteemi väärkasutada. Seetõttu on meil heameel komisjoni kiire tegutsemise üle selles küsimuses,“ sõnas komitee teemakohase arvamuse raportöör Petr Zahradník.

Uute meetmete kavandatud järkjärguline rakendamine on küll hea, kuid komisjoni ettepanekus ei olda piisavalt ambitsioonikad. Lisaks tuleb selgitada mitut aspekti, näiteks Euroopa Pangandusjärelevalve volitusi. Probleemi tõhus lahendamine nõuab ulatuslikumaid meetmeid.

Komitee rõhutab samuti, et lisaks järelevalveasutuste tegevuse paremale kooskõlastamisele ja menetluste ühtlustamisele tuleb tegevust kooskõlastada ka teiste asjaomaste üksustega.

Petr Zahradník tõdes: „See probleem on üha olulisem suhetes kolmandate riikidega. Kutsume komisjoni üles täpsustama uusi suhteid Euroopa Pangandusjärelevalve ning ELi teiste järelevalveasutuste, liikmesriikide järelevalveasutuste ja eelkõige kolmandate riikide järelevalveasutuste vahel.“

Ka sisene ja väline teabevahetus peab olema tõhusam. Välise teabevahetuse parandamine aitaks ennetamisele kaasa. (jk)