Rahvusvaheline rändajate päev

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

18. detsembril tähistatav rahvusvaheline rändajate päev annab võimaluse algatada uusi mõttevahetusi, tuginedes arusaamale, et ränne on igas inimühiskonnas normaalne nähtus.

ILO viimase aruande kohaselt on maailmas 164 miljonit võõrtöötajat, kelles umbes 87 % kuulub kõige produktiivsemasse vanuserühma. See näitab, et osa päritoluriikide kõige produktiivsem tööjõud väheneb.

Töötajate rühm jagab ILO seisukohta, et rahvusvaheline tööränne on poliitiline prioriteet: vaja on võtta üleilmseid meetmeid, et vastata päritoluriikide, sihtriikide ja ennekõike võõrtöötajate enda huvidele. Seega peab ta rõõmustavaks, et hiljuti allkirjastati ÜRO ülemaailmne turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkulepe.

Töötajate rühm on mures üha suureneva rändajate vastase vaenulikkuse pärast. Kodanikuühiskonna esindajad, kes on tihti olnud esimesed täitma valitsuste jäetud lünki, pakkudes toetust ja hõlbustades rändajate integreerimist, seisavad nüüd üha rohkemates liikmesriikides silmitsi suureneva sekkumisega.

Töötajate rühm peab muret tekitavaks paremäärmuslike poliitiliste jõudude kasvavat edu valimistel. Need jõud õhutavad rändajate vastast viha, kasutades tihti demagoogilisi, rassistlikke ja ksenofoobseid väljendeid.

Kutsume ELi ja riiklikke poliitikakujundajaid üles tegelema kodanike tõeliste probleemidega, kaotades kvaliteetsete töökohtade, inimväärsete palkade ja suurema sotsiaalse õigusega seotud poliitikameetmete abil ebavõrdsuse. Peame olema valmis hoidma ära vihakõne levikut eelolevatel riiklikel ja Euroopa Parlamendi valimistel, astudes sellistele vaadetele vastu meie põhiväärtustele tugineva dialoogiga.

Täiskogu detsembri istungjärgul võttis komitee vastu väga asjakohase arvamuse „Sisserände ja integratsiooni puudumise kulud“, milles rõhutatakse, et ilma sisserändeta ei oleks ei majandusarengut ega sotsiaalarengut, mis avaldaks liikmesriikide majandusele halba mõju. (José Antonio Moreno Díaz on käesoleva artikli autor ja kõnealuse arvamuse kaasraportöör.) (mg)