Euromedi tippkohtumine: inimkapitali investeerimine on piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku tagatis

Euroopa – Vahemere piirkonna riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmed kohtusid 17.–18. detsembril Torinos iga-aastasel Euromedi riikide majandus- ja sotsiaalnõukogude ning samalaadsete institutsioonide tippkohtumisel. Nad arutasid piirkonna haridus- ja koolitusküsimusi.

Ehkki riikide ees seisvad probleemid on erinevad, kuna haridusele ja koolitusele juurdepääsu osas on piirkonnas suuri lahknevusi, jäi kõlama üldine seisukoht, et inimkapitali investeerimine on tähtis nii asjaomaste riikide säästva arengu kui ka piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku seiskohalt.

Uusimad andmed osutavad, et Euromedi piirkonna riikide tööturu olukord on üldiselt kehv: luuakse vähe töökohti, tööhõive määr on madal, noorte ja naiste osalemine tööturul on äärmiselt kesine (viimaste osakaal jääb enamasti alla 25 %), samuti suureneb mittetöötavate ja mitteõppivate (NEET) ning tõrjutuse ohus olevate inimeste arv. Seepärast kutsutakse haridus- ja koolitussektorit üles võtma endale keskne roll inimeste varustamisel õigete oskustega.

Osalejad arutasid piirkonnas hariduse ees seisvaid probleeme ja andsid ühise panuse põhjalikku aruandesse, mis koostatakse ja saadetakse tippkohtumisel esindatud olnud riikide valitsustele. Debattide käigus tehti ettepanekuid üld- ja kutsehariduse ning elukestva õppe parandamiseks kõigis Euromedi riikides. Projekti eesmärk on toetada tugevamat demokraatiat, stabiilsemat majandust ja võrdsemat ühiskonda. (dgf)