Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab valitsusväliste osalejate kliimameetmete rahastamise foorumit

EL on kesksel kohal riiklike ja piirkondlike jõupingutuste koordineerimises ja rahastamises kliimamuutustega võitlemiseks. Liit toetab alt ülespoole suunatud kliimameetmeid kogu maailmas, kuid palju rohkem saaks veel teha Euroopas. Cillian Lohani koostatud arvamuses pealkirjaga „Valitsusväliste osalejate juurdepääsu lihtsustamine kliimamuutustega seotud rahastamisele“ toob komitee välja erinevad probleemid, millega seisavad silmitsi eri rühmad rahastuse saamisel oma kliimameetmete projektidele, ja esitab võimalikud lahendused.

Võitlust kliimamuutuste vastu kindlasti ei saa võita, kui ühe käega antakse rahastust kliimameetmetele, samas kui teisega edendatakse jätkuvalt kliimale kahjulikku mõju avaldavaid tegevusi nagu fossiilsete energiaallikate subsideerimine. On oluline jälgida kõiki nii avaliku kui ka erasektori investeeringuid nende kliimamuutuste mõju seisukohast.

Esimese sammuna soovitab komitee kliimameetmete rahastamise foorumi loomist, tuues kokku peamised sidusrühmad, kes suudavad kindlaks teha takistusi, töötada välja lahendusi ja pakkuda kõige tõhusamaid mehhanisme rahastamise jaotamise parandamiseks väikesemahuliste alt üles suunatud projektide jaoks. „Me peame tagama, et kliimameetmete rahastamist mõistetaks vahendina muuta vähese CO2-heitega lahendused tavakodanikele taskukohaseks ja kättesaadavaks,“ selgitas Cillian Lohan.

„Esmajärjekorras tuleb meil tagada, et kliimameetmete rahastamist kasutataks selleks, et pakkuda kodanikele valikuid ja võimalusi, nii et tavainimesed saaksid kasu vähese CO-heitega ühiskonnast ning et neid ei sunnitaks maksma kinni ülemineku kulusid,“ rõhutas Lohan. Komitee kordab oma üleskutset tagada, et vähemalt 40% ELi kulutustest aitaks saavutada kliimaeesmärke ja vähendada järk-järgult fossiilkütuste toetusi. (sma)