ELi keskkonnahoidlike õigusaktide rakendamine peab muutuma esmatähtsaks

ELi keskkonnaalaste õigusaktide vilets, killustatud ja ebaühtlane rakendamine liikmesriikides õõnestab inimeste usku nende õigusaktide tõhususse. Nende nõuetekohase rakendamise tagamine peab muutuma ELi ja liikmesriikide jaoks esmatähtsaks.

Euroopa Parlamendile koostatud aruandes „Õhukvaliteeti, vett ja jäätmeid käsitlevate ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamine“ annab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitusi, kuidas kõrvaldada puudusi kohalikul tasandil ja kaotada õigusaktides esinevad lüngad, mis võivad tekitada probleeme rakendamisel.

Komitee leiab, et komisjon peaks lisaks õigusaktide algatamisele ka soodustama ja toetama nende rakendamist ning samuti tegelema eeskirjade mittejärgimise põhjustega, nagu oportunism ja poliitilise tahte puudumine. „Puhtalt nn pehmed meetmed ei saa olla keskkonnanõuete täitmise parandamise ainuke strateegia,“ toonitas aruande raportöör Arnaud Schwartz. „Vaja on ka tugevamaid jõustamismeetmeid.“

Lisaks peab EL süstemaatiliselt tagama selle, et ka imporditud tooted vastavad ELi sotsiaal- ja keskkonnavaldkonna õigusaktidele. „Vaid siis, kui EL ise vastab rangetele standarditele ja nõuab sama ka oma kaubanduspartneritelt, saab ta suurendada ja jätkuvalt edendada oma kodanike, nii tootjate kui ka tarbijate usaldust,“ ütles lõpetuseks Arnaud Schwartz.

Arnaud Schwartz tutvustab aruannet Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni koosolekul 22. jaanuaril 2019. (sma)