Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Kes demokraatia ajal magab, ärkab diktatuuris.

Demokraatia on õrn taim, mis vajab palju hoolt – see on igapäevane ülesanne neile, kes usuvad, et enamikule sobivad lahendused leitakse arutelude, kompromisside ja kõikehõlmava teabevahetuse abil. Sellest seisukohast vaadates on demokraatia Euroopas ohus.

Viimasel kümnel aastal on Euroopa juhid pidanud võitlema kriisidega, mis on Euroopat mõnevõrra ootamatult tabanud: kõigepealt finantskriis, seejärel majandus- ja sotsiaalkriis ning lõpetuseks – nagu sellest veel ei piisaks – niinimetatud rändekriis, mis Euroopa ühiskonna meeleolu lõplikult rikkus.

Lühidalt

EMSK ja Euroopa Parlament ühendavad jõud Euroopa Parlamendi valimistest osavõtu suurendamiseks

Komitee president Luca Jahier ja Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani allkirjastasid ühisdeklaratsiooni, millega mõlemad institutsioonid kohustuvad korraldama mitmeid ühisüritusi, et suurendada teadlikkust ja innustada osavõttu 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistest.

#COP24: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier kutsub üles kujundama kliimameetmete valdkonnas välja uue ELi juhtimisprotsessi

Valitsusvälised ning kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejad on siiani etendanud kliimameetmetes otsustavat rolli, kuid sageli seisavad neil ees ületamatud raskused. Poolas Katowices 2.–14. detsembril toimunud kliimamuutuste konverentsil COP 24 toonitas komitee president Luca Jahier kliimamuutustega võitluse pakilisust ja rõhutas, et Euroopa peab võtma kasutusele uue kestlikkuse mehhanismi, mille juurde käib ka paljusid sidusrühmi kaasav juhtimine.

Euromedi tippkohtumine: inimkapitali investeerimine on piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku tagatis

Euroopa – Vahemere piirkonna riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmed kohtusid 17.–18. detsembril Torinos iga-aastasel Euromedi riikide majandus- ja sotsiaalnõukogude ning samalaadsete institutsioonide tippkohtumisel. Nad arutasid piirkonna haridus- ja koolitusküsimusi.

Kodanikuühiskonna esindajad paluvad Montenegrol suurendada jõupingutusi rände ja meediavabaduse vallas

Event banner

Kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad arutasid Brüsselis ELi ja Montenegro kodanikuühiskonna ühise nõuandekomitee 12. koosolekul Montenegro ELiga ühinemise läbirääkimiste praegust olukorda. Lõplikus ühisdeklaratsioonis väljendati heameelt Montenegro majanduse kiire kasvu ja tööpuuduse vähenemise üle 2018. aastal.

Investeerimine puhtasse liikuvusse on väga oluline

Turvaline ja puhas liikuvus on Euroopa tuleviku jaoks väga oluline. Viinis 15.-16. novembril 2018 toimunud kõrgetasemelisel konverentsil andsid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ülevaate liikuvuse seisust ELis ning rõhutasid taas kord, kui tähtis on kindel pühendumine sellele teemale Euroopa transpordipoliitika edasise arengu seisukohast.

„Langetame koos pea“ – mälestades Gdański linnapead Paweł Adamowiczi

EMSK president Luca Jahier ja teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño avaldasid viimast austust Gdański linnapeale Paweł Adamowiczile, kes suri 13. jaanuaril 2019 heategevusüritusel toimunud jõhkras rünnakus saadud vigastustesse. Mälestustseremoonia toimus Euroopa Parlamendi Solidarnośći esplanaadil Brüsselis 15. jaanuaril.

Eurooplase ja demokraatlike väärtuste kaitsjana sai tema linnapeaks olemise 20 aasta jooksul Gdańskist dünaamiline ja avatud paik. Ta aitas kaasa demokraatia tugevdamisele Poolas ja Euroopas. (ehp)

Ajakirjanike seminar enne Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisi

2018. aasta detsembris korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pressiosakond teist korda ajakirjanike seminari, mille eesmärk oli võimaldada kogu Euroopa ajakirjanikel paremini tutvuda komitee, selle liikmete ja nende panusega eurooplaste igapäevaellu.

Head 2019. aastat!

Pressiosakond soovib kõigile head ja loomingulist aastat!

„Ma soovin, et uus 2019. aasta tooks kõigile õiglust, solidaarsust ja võrdsust!“ – teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño Aguilar

EMSK uudised

„Minevik on hea õpetaja, aga mitte tulevikusiht“

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans rääkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee detsembrikuu täiskogu istungjärgul õigusriigist ja kestlikust Euroopast.

Ilma sisserändajateta on Euroopa majanduslik ja sotsiaalne mudel ohus, ütleb EMSK

13. detsembril 2018 võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu omaalgatusliku arvamuse teemal „Sisserände ja integratsiooni puudumise kulud“. Selles keskenduti rände ja rändajate ELi ühiskonna igapäevaellu integreerimise mõjule.

Euroopa Liidu kodanikuühiskond peaks võtma juhtrolli praegu ohus olevate euroopalike väärtuste kaitsel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. kodanikuühiskonna meediaseminarist „Euroopa väärtuste tugevdamine“, mis toimus 22.–23. novembril Ateenas, võttis osa 12 kõnelejat, sealhulgas ajakirjanikud ja akadeemikud 12 ELi liikmesriigist.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab valitsusväliste osalejate kliimameetmete rahastamise foorumit

EL on kesksel kohal riiklike ja piirkondlike jõupingutuste koordineerimises ja rahastamises kliimamuutustega võitlemiseks. Liit toetab alt ülespoole suunatud kliimameetmeid kogu maailmas, kuid palju rohkem saaks veel teha Euroopas. Cillian Lohani koostatud arvamuses pealkirjaga „Valitsusväliste osalejate juurdepääsu lihtsustamine kliimamuutustega seotud rahastamisele“ toob komitee välja erinevad probleemid, millega seisavad silmitsi eri rühmad rahastuse saamisel oma kliimameetmete projektidele, ja esitab võimalikud lahendused.

 

ELi keskkonnahoidlike õigusaktide rakendamine peab muutuma esmatähtsaks

ELi keskkonnaalaste õigusaktide vilets, killustatud ja ebaühtlane rakendamine liikmesriikides õõnestab inimeste usku nende õigusaktide tõhususse. Nende nõuetekohase rakendamise tagamine peab muutuma ELi ja liikmesriikide jaoks esmatähtsaks.

Komitee nõuab ulatuslikumaid meetmeid võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega

Money laundering

Komitee tervitab komisjoni ettepanekut Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi muutmiseks eesmärgiga võidelda tõhusamalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu ELi pangandus- ja finantssektoris, kuid nõuab selleks ulatuslikumaid meetmeid.

Tööstus 5.0 kui inimeste ja masinate koostöö uus alus

Ehkki tööstus 4.0 on veel suhteliselt uus kontseptsioon, kuulutavad paljud eksperdid juba viiendat tööstusrevolutsiooni, mis loob inimeste ja masinate vahelise koostöö uue paradigma. See on üks peamisi järeldusi tööstus 5.0 käsitlevalt konverentsilt, mille korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjon 22. novembril.

ELi eesistujariik Rumeenia: „Ühtekuuluvus kui Euroopa väärtus“

Rumeenia võtab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üle 2019 aasta esimesel poolel, kui ELi päevakorras on mitu olulist küsimust: arutelu Euroopa tuleviku üle, mille kõrgpunktiks on Sibiu tippkohtumine, uus mitmeaastane finantsraamistik, Brexit ja mitte vähem olulised Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimised.

Uudiseid rühmadelt

Naised: suurim murranguline jõud ettevõtluses

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Euroopa kaotab igal aastal 370 miljardit eurot soolise tööhõivelõhe tõttu. Veelgi enam, statistiliselt on tõestatud, et sooliselt tasakaalustatumate juhtorganitega ettevõtted annavad paremaid tulemusi. Miks siis võib ülemaailmsel tasandil majandusliku soolise lõhe kadumine aega võtta veel 217 aastat, nagu hindab Maailma Majandusfoorum? 17. detsembril osalesid kõrgetasemelised kõnelejad ärimaailmast, poliitikast ja valitsusvälistest organisatsioonidest koos tööandjate rühma liikmetega arutelul selle üle, kuidas kasutada naiste tohutut potentsiaali Euroopa majanduses.

Rahvusvaheline rändajate päev

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

18. detsembril tähistatav rahvusvaheline rändajate päev annab võimaluse algatada uusi mõttevahetusi, tuginedes arusaamale, et ränne on igas inimühiskonnas normaalne nähtus.

 

Euroopa teemade parem tutvustamine kindlate faktide ja teabe abil

Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Euroopa Regioonide Komitee Euroopa mitmekesisuse rühm kohtus hiljuti Euroopa Investeerimispanga (EIP) ja Eurostati esindajatega, et saada kindlaid fakte ja teavet, mille abil selgitada nii riiklikele ja piirkondlikele organisatsioonidele kui ka Euroopa kodanikele ELi liikmesuse eeliseid. Tagades selle, et nii kodanikud kui ka meie demokraatlikud institutsioonid saavad usaldusväärset ja kvaliteetset teavet, on võimalik kujundada poliitikat, näha ette tulevasi ühiskondlikke probleeme ja teha uuendusi.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Euroopa Parlamendi valimised 2019: Euroopa noored avaldavad oma mõtteid üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“

Kolmekümne kolme kooli esindajad kogu Euroopast tulevad eeloleval märtsil Brüsselisse, et väljendada oma seisukohti, lootusi ja ootusi järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste suhtes. Nad esitavad Euroopa Parlamendile lahendamiseks kolm ettepanekut oma põlvkonna kõige tähtsamate prioriteetide kohta. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab, et ettepanekud jõuavad seadusandjateni.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee fotonäituse teema on puuetega inimesed

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2018. aasta kultuuriprogramm lõppes fotonäitusega „Koos kaasamise eest“, tutvustades 10 auhinnatud pilti aktiivsetest puuetega inimestest ja nende positiivsest ellusuhtumisest.