„Kohalik vaade“ – 2. osa. Kas Euroopa kodanikualgatus on toiminud demokraatia vahendina?

10 aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist arutleme küsimuse üle, kas Euroopa kodanikualgatus on osutunud demokraatia seisukohast edukaks? Arutelust võtavad osa esimese eduka Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water“ üks eestvedajatest Pablo Sanchez, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Antonio Longo, kes selgitab, mida on komitee aastate vältel teinud, et muuta Euroopa kodanikualgatus lihtsamaks ja läbipaistvamaks, ning professor Alberto Alemanno, kes annab ülevaate Euroopa kodanikualgatuse kitsaskohtadest ja teeb ettepaneku, kuidas muuta radikaalselt kodanike kaasamist ELis. (dm)

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Hea lugeja!

Täielik ebaõnnestumine. COP 25 jättis kasutamata olulise võimaluse parandada Pariisi kliimakokkuleppe CO2 heite vähendamise eeskirju ning näitas kliimakriisile lahendust pakkuvate kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise ja nende rahastamise meetmetes üles vaid keskpärast otsustavust.

Madridis toimunud läbirääkimistelt loodeti selget sõnumit selle kohta, et valitsused on valmis kahekordistama võitlust kliimakriisiga. Kuid hoolimata teadlaste antud häirekellast ja miljonite maailma noorte iganädalastest kliimastreikidest ajasid peamised kasvuhoonegaaside heite tekitajad ÜRO kõnelused tupikusse.

Meie laste häälekat üleskutset võtta kiiresti kliimameetmeid ei võetud kuulda. Pettumus on märkimisväärne, kuid me ei tohi alla anda. Euroopa peab võtma ohjad enda kätte ning hakkama kliimameetmete ja kestliku arengu eestvedajaks.

Lühidalt

Horvaatia eesistumine: palju uusi algusi ja lubadus Euroopat tugevdada

1. jaanuaril 2020 sai Horvaatiast esimest korda pärast riigi ühinemist ELiga 2013. aastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja.

Horvaatia debüteerib Euroopa tasandil ajal, millest põnevamat on raske leida.

Samal ajal algab ELi uus institutsiooniline tsükkel ja Ursula von der Leyeni juhtimisel alustab tööd komisjoni uus koosseis, ent Horvaatia on ELi eesotsas ka Brexiti kõige viimasel etapil, sest Ühendkuningriik valmistub liidust lahkuma Horvaatia eesistumise esimese 30 päeva lõppedes.

„Mitte hüvasti, vaid nägemiseni“

Intervjuu Ühendkuningriigist pärit Euroopa mitmekesisuse rühma liikme, endise ajakirjaniku ja komitee liikme (2006–2020) Jane Morrice’iga

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2020“ – EMSK korraldab noorte kliimateemalise tippkohtumise

Õpilased 33 koolist üle kogu Euroopa kogunevad 19.–20. märtsil 2020 Brüsselisse, et osaleda sarja „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ järjekordsel üritusel. See on komitee tähtsaim noortele mõeldud üritus. Seekord matkitakse üritusel ÜRO kliimamuutuste konverentsi.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on Instagramis!

Otsustasime näidata Instagrami noorematele kasutajatele meie komiteed teise nurga alt. Toome teieni lood sellest, mida teevad meie liikmed kulisside taga, millised on nende unistused ja kired ning kuidas näeb välja meie töö.

Jälgi meid Instagramis @eu_civilsociety, et saada #InsideEESC kohta rohkem teada!

www.eesc.europa.eu/instagram/

EMSK uudised

Andrew Caruana Galizia: „Euroopa väärtuste hoidmiseks peame tegema koostööd“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu detsembri istungjärgul kõneles valitsuses korruptsiooni päevavalgele toonud ja seetõttu 2017. aastal tapetud Malta ajakirjaniku Daphne Caruana Galizia poeg, kes ütles, et Euroopa õigusriigi järelevalvemehhanism võiks aidata kaitsta ajakirjandust eri liiki surve eest.

Luca Jahier: Aafrika tulevik on Euroopa tulevik

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas detsembrikuise täiskogu istungjärgu raames arutelu arengukoostöö poliitika üle, rõhutades, et oluline on parandada suhteid ELi ja Aafrika kodanikuühiskonna vahel, et jõuda arenguabi juurest partnerluseni.

 

Vaja on sotsiaaleluruume ja taskukohaseid eluasemeid käsitlevat ELi strateegiat

Komitee nõuab jõulisemat ELi eluasemepoliitikat ning kutsus 4. detsembril 2019 Brüsselis toimunud avalikul konverentsil ELi üles võtma selles valdkonnas kiireloomulisi ühiseid meetmeid. Liiga suurte eluasemekulude oht ei puuduta enam mitte ainult kõige ebasoodsamas olukorras olevaid inimesi, vaid ka üha suuremat osa muust elanikkonnast. Seetõttu ei tohi Euroopa tasandi eluasemepoliitika piirduda haavatavate isikute ja abivajajate abistamisega. Seda tuleb laiendada, et tagada taskukohane eluase kõigile eurooplastele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on mures COP 25 tulemuste pärast

Nagu eelmistel aastatel, osales komitee ka seekord ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste iga-aastasel konverentsil. Tänavune 25. konverents toimus Madridis Hispaanias ja lõppes 15. detsembril 2019. Kahjuks ei jõudnud riigid paljudes küsimustes kokkuleppele. Üksmeelt ei saavutatud muu hulgas üleilmse heitkogustega kauplemise süsteemi loomise eeskirjade ja süsteemi suhtes, millega anda uusi rahalisi vahendeid kliimamuutustest mõjutatud riikidele.

Kestlik areng: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee soovitab võtta meetmeid erasektori panuse suurendamiseks

Kestliku arengu eesmärkide saavutamine nõuab rohkem kui lihtsalt poliitilist pühendumist. Praeguste ühiskondlike probleemidega tegelemiseks on vaja suuremaid investeeringuid eeskätt erasektorist.

Komitee nõuab tungivalt, et komisjon muudaks puuetega inimeste õiguste uue strateegia palju edasipüüdlikumaks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis vastu omaalgatusliku arvamuse, milles esitatakse soovitused ELi järgmise kümnendi puuetega inimeste õiguste tegevuskava kohta. Komitee nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon arvestaks neid soovitusi sellise strateegia väljatöötamisel, mis paratamatult mõjutab rohkem kui saja miljoni Euroopas elava puudega inimese elu.

Digiüleminek – Vahemere piirkonna VKEde suurim komistuskivi

Komitee rõhutas detsembrikuu täiskogu istungjärgul vastu võetud teabearuandes vajadust toetada VKEde digiüleminekut meetmetega, mis on kohandatud eri liiki ettevõtjate konkreetsete vajadustega.

Sotsiaalmajandus võib olla sobiv majandusmudel nii kliima- kui ka sotsiaalkriisiga toimetulekuks

Sellise sõnumi edastasid Euroopa institutsioonidele sotsiaalmajanduses osalejad 2019. aasta Euroopa sotsiaalmajanduse pealinnas – Strasbourg'is toimunud neljandal Euroopa sotsiaalsete ettevõtete päeval . See kohtumine toimus samal ajal kui Euroopa Parlament andis rohelise tule Ursula von der Leyeni uuele meeskonnale.

On aeg tugevdada keskkonnaalast kriminaalõigust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on veendunud vajaduses rakendada keskkonnakuritegude direktiivi tõhusamalt, et tagada ELis parim võimalik keskkonnakaitse. Kõige olulisem põhjus, miks 2008. aastal võeti vastu keskkonnakuritegude direktiiv, oli tagada kõigis ELi riikides tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalkaristused.

Tugev Euroopa kaubamärk toodetele ja teenustele Euroopa konkurentsivõime suurendamiseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hinnangul on lähiaastatel Euroopa toodete ja teenuste puhul oodata uusi väljavaateid ja probleeme. Komitee sõnul võib tunnustatud ja sertifitseeritud põhiomadustega uuenduslike, väga spetsialiseeritud toodete ja teenuste pakkumine toetada Euroopa konkurentsivõimet.

Uudiseid rühmadelt

Euroopat ees ootavad katsumused

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Maltal 3. detsembril toimunud seminaril „Euroopat ees ootavad katsumused“ käsitleti eesseisvaid probleeme, mis tulenevad muu hulgas üleilmastumisest, digiüleminekust, kliimamuutustest ja Brexitist. Konverentsi korraldas komitee tööandjate rühm koos Malta Kaubandus-, Ettevõtlus- ja Tööstuskojaga.

Sotsiaalõiguste samba eesmärkide saavutamine: töötuskindlustuse miinimumnõuded

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Euroopa tööturgudele avaldab lähitulevikus suurt mõju eeskätt üleminek kliimaneutraalsele, globaliseerunud ja digitaalsele majandusele. Euroopa lahendusse võiks kaasata riiklike töötuskindlustussüsteemide miinimumnõuded, mis võivad toimida tõhusa ja pragmaatilise vahendina sotsiaalse lähenemise saavutamiseks ELis. Selle ettepaneku põhisisu on tagada õiglane rahaline toetus ja piisav õiguste kehtivuse aeg võimalikult paljudele töötajatele ELis.

Euroopa mitmekesisuse rühm arutab Euroopa tegevuskava 2025. aastani

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

6. detsembril 2019 pidas Euroopa mitmekesisuse rühm temaatilise arutelu Euroopa Komisjoni kõrgetasemeliste kõnelejatega teemal „Euroopa tegevuskava 2025. aastani“. Kuna Euroopa Komisjoni uus koosseis alustas tööd 1. detsembril, andis üritus hea ja õigeaegse võimaluse teha ülevaade selle viieaastasest tegevuskavast ning uue koosseisu esindajad said kommenteerida komitee resolutsiooni komisjoni 2020. aasta tööprogrammi kohta, mille komitee võttis vastu oma täiskogu oktoobri istungjärgul.