Kodanikuühiskonna organisatsioonide rühm

Kodanikuühiskonna organisatsioonide rühma (III rühma) olemasolu tööandjate rühma ja töötajate rühma kõrval tagab komiteele dünaamilise jõu ja annab komiteele volitused teha täies ulatuses kuuldavaks liikmesriikide kodanikuühiskonna moodustavate mitmesuguste majandus-, sotsiaalsete, kutsealaste, ja kodanikuühiskonna organisatsioonide mureküsimused. Vastavalt Lissaboni lepingus tehtud muudatustele moodustavad III rühma „muud kodanikuühiskonna esindajad ja sidusrühmad, eeskätt majanduse, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal“.

III rühma ainulaadse olemuse võti on selle liikmete esindatud valdkondade suur mitmekesisus.  Rühma liikmed kuuluvad organisatsioonidesse, mis esindavad järgmisi ringkondi/liikumisi:

 • Teadusringkonnad (loodusteadlased, majandusteadlased, sotsioloogid jne)
 • Kodanike osalemine ja mõjuvõimu suurendamine
 • Kodanikuühiskonna arendamine
 • Tarbijad
 • Keskkond, pärand ja kestlik areng
 • Põllumajandus, kalandus ja rannikukogukonnad, metsandus
 • Inimõiguste kaitse (laste, eakate, perekondade, soolise võrdõiguslikkuse, tõrjutud ja ebasoodsas olukorras rühmade, rändajate ja pagulaste, vähemuste, puuetega inimeste, naiste ja noortega seotud küsimused)
 • Vabad elukutsed (juristid, arstid, insenerid jne)
 • Mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning käsitööndus
 • Sotsiaalmajandus (heategevuslikud organisatsioonid, ühistud, sihtasutused, vastastikused ühingud ja sotsiaalsed ettevõtted)

III rühma liikmete üldine eesmärk on tugevdada reaalselt osalusdemokraatiat kogu Euroopa Liidus ja tagada, et ELi õigusaktide ettepanekute kohta koostatud komitee arvamused kajastaksid kõigi eurooplaste huve. Seetõttu tugineb III rühma tegevus kolmele sambale:

 • Mitmekesisus demokraatias
 • Konsensuse loomine
 • Euroopa kodanike kaasamine – kohalik tegevus

Ametiperioodil 2020–2025 on rühma tööde keskne teema „Vaesuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonide roll selle vastu võitlemisel“.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)