General conditions for taking part in "Your Europe, Your Say!" (YEYS)

This page is also available in

Follow us on


SISSEJUHATUS

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) on korraldanud üritust „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ 2010. aastast alates. Üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ annab ELi 28 liikmesriigi ja 5 kandidaatriigi (Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi) keskkoolide õpilastele võimaluse õppida tundma Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ja selle rolli, vahetada seisukohti ja teha ettepanekuid konkreetse teema kohta.  Rohkem teavet leiate meie veebisaidilt.

1.Registreerimine

1.1 Osalemistingimused

Osalemiseks peab kandideeriv kool

 • olema keskkool, kus on õpilasi vanuses 16–18 aastat;
 • asuma ELi liikmesriigis või ühes kandidaatriigis;
 • olema tunnustatud ühe või rohkema liikmesriigi või kandidaatriigi haridusasutuste poolt;
 • omama internetiühendusega arvutit (PDF-failide lugemiseks ja printimiseks) ja e-posti;
 • valima välja ühe õpetaja ning kolm õpilast, kes on omandamas mis tahes tüüpi keskharidust (sh kutseõppekoolis) eelviimasel aastal (vanuses ≥16 aastat) ja kes on võimelised rääkima inglise keeles;
 • käsitlema ja arutama klassis ürituse teemasid enne Brüsselisse tulekut;
 • võtma vastu ühe EMSK liikme, kes viib läbi teabetunni ELi ja EMSK kohta, esialgsetel andmetel jaanuaris-veebruaris (EMSK liikme reisi- ja majutuskulud tasub EMSK). Liige külastab valitud kooli ja kohtub kolme õpilasega ja õpetajaga, kes on valitud Brüsselisse tulema. Külastuse käigus teeb liige valitud kooli ühele või rohkematele klassidele esitluse (ELi, EMSK ja ürituse kohta);
 • teavitama väljavalitud õpilasi, nende klassikaaslasi ja võimalusel kooli kõiki õpilasi võimalusest jälgida ürituse ettevalmistusi ja üritust ennast Facebooki, Twitteri ja Instagrami vahendusel. Kolm vastavat aadressi on toodud käesoleva dokumendi lõpus rubriigis „Lisateave“.

1.2 Registreerimisprotsess

Osaleda sooviv kool peab täitma elektroonilise registreerimisvormi EMSK veebilehel enne määratud tähtaega. Registreeruda saab kuni selle kuupäevani.

Enne registreerimist peab kool määrama õpilasi saatva õpetaja, kes peab olema võimeline rääkima inglise keeles, sest ta on – juhul kui kool välja valitakse – EMSK jaoks ainus kontaktisik üritusele eelneva ettevalmistusetapi vältel. Kooli direktor peab selle valiku kinnitama elektroonilise registreerimisvormi vastavas osas.

Registreerimisvormile sisestab kool oma täieliku nime ja aadressi, kooli direktori ja õpilasi saatva õpetaja nimed ja kontaktandmed ning e-posti aadressi, mida saab kasutada kogu kirjavahetuseks õpilasi saatva õpetajaga. E-kirju tuleb korrapäraselt kontrollida, kuna kooliga suhtlemiseks kasutatakse peamiselt e-posti.

1.3 Millised kohustused kool registreerudes võtab?

Registreerudes peab iga kool nõustuma loosimise, ettevalmistuste ja Brüsselis osalemise üldtingimustega. Tähtajaks nõuetekohane registreerumine tagab ainult kooli osalemise loosimisel, see ei taga koolile kohta üritusel.

Loosi teel välja valitud koolid

 1. valivad välja ja registreerivad kolm inglise keelt rääkivat ja mõistvat õpilast, kes osalevad Brüsselis toimuval üritusel koos neid saatva õpetajaga;
 2. kutsuvad ühe EMSK liikme pidama koolis teabetundi;
 3. käsitlevad ja arutavad EMSK esitatud dokumenti;
 4. jagavad oma töö tulemusi Brüsselis toimuval üritusel, osaledes aktiivselt aruteludes;
 5. saadavad foto koolimajast (nt peasissekäik) ja kolme valitud õpilase ja neid saatva õpetaja rühmafoto, samuti loa nende fotode kasutamiseks EMSK väljaannetes ja postitamiseks EMSK veebisaidil, intranetis ja suhtlusportaalides;
 6. nõustuvad õpilaste ja õpetaja nimede ja EMSK liikme koolikülastuse ajal õpilastest ja õpetajast tehtud fotode kasutamisega EMSK väljaannetes ja avaldamisega EMSK veebisaidil, intranetis ja seotud suhtlusportaalides. Tähelepanu! Kui kool ei ole ette näinud teisiti, siis hõlmab see luba kõiki piltidel kuvatud inimesi, hooneid ja objekte;
 7. nõustuvad õpilaste ja õpetaja nimede ja Brüsselis toimuva ürituse ajal õpilastest ja õpetajast tehtud fotode kasutamisega EMSK väljaannetes ja avaldamisega EMSK veebisaidil, intranetis ja seotud suhtlusportaalides;
 8. esitavad kõik pressiväljavõtted, mis on seotud EMSK liikme külastusega kooli või kooli osalemisega üritusel;
 9. teavitavad EMSK korraldajaid viivitamatult mis tahes muudatustest (nt seoses saatva õpetaja, osalevate õpilaste, e-posti aadressidega);
 10. tagavad ürituse järelkäsitluse nii koolis kui ka mujal (nt teavitades vastuvõetud soovitustest, levitades teavet ürituse kohta üldiselt).

1.4 Mis saab siis, kui kool ei täida oma kohustusi?

Nende tingimuste mis tahes täitmata jätmisel jäetakse kool ja selle õpilased viivitamatult ürituselt kõrvale.

2. Koolide valimine

Osalevad koolid valitakse aasta lõpuks loosimise teel kõikide tähtajaks taotluse esitanud koolide hulgast. Väljavalituks osutunud kool ei saa uuesti kandideerida oma Brüsselis osalemisele järgneval aastal (kuid saab kandideerida jälle kahe aasta pärast). Nimed loositakse EMSK asepresidendi juuresolekul, kes tagab, et loosimine toimub vastavalt reeglitele. Igast riigist valitakse üks kool. Valitud koole teavitatakse nende valituks osutumisest individuaalselt e-posti teel ja nende nimed avaldatakse EMSK veebisaidil.

3. Brüsselisse tulevate õpilaste valimine ja registreerimine

Osalevad koolid valivad kolm õpilast, kes osalevad Brüsselis toimuvatel seminaridel. Õpilased peaksid olema omandamas mis tahes tüüpi keskharidust eelviimasel aastal (vanuses ≥16 aastat) ja olema võimelised rääkima inglise keeles.

3.1 Valikukriteeriumid

Koolid valivad neid esindavad õpilased ise välja. Nad võivad seada ise oma valikukriteeriumid, tingimusel, et need on selged, õiglased ja mittediskrimineerivad. Soolise võrdõiguslikkuse huvides ei tohiks kõik valitud õpilased olla samast soost (välja arvatud ainult ühest soost õpilastega koolide puhul).

3.2 Puuetega õpilaste osalemine

Koolid peavad tagama, et ka puuetega õpilased saavad üritusel osaleda. EMSK ruumid on puuetega inimeste jaoks juurdepääsetavad. Võimalikest eritingimustest peavad koolid EMSK korraldajaid õigeaegselt teavitama.

3.3 Õpilaste registreerimine

Valitud koolid registreerivad need kolm õpilast, kelle nad valivad osalema üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“. Enne õpilaste registreerimist peavad koolid saama nende vanema(te) või eestkostja(te) kirjaliku nõusoleku (loa vorm). Registreerimisperiood on ära toodud ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ veebisaidil.

3.4 Loa vorm

Üritusel osalevatelt koolidelt nõutakse iga õpilase kohta loa vormi esitamist. See vorm tehakse kättesaadavaks kõigis ametlikes ELi keeltes. Vorm peab olema allkirjastatud õpilase vanema(te) või eestkostja(te) ning kooli direktori poolt ning tuleb seejärel saata EMSK-le koos iga õpilase kehtiva isikut tõendava dokumendi koopiaga posti või e-posti teel. Kõigi nõutavate dokumentide edastamise tähtaeg täpsustatakse e-kirjas, mille saate ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ meeskonnalt.  Palun veenduge, et koopia on loetav.

Posti teel:

European Economic and Social Committee
VMA 05/00
Rue Belliard / Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-posti teel:
youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Selle vormiga kinnitavad õpilase vanem(ad) või eestkostja(d) ning kooli direktor, et

 • õpilasel on luba tulla Brüsseli üritusele;
 • õpilase nime võib avaldada EMSK väljaannetes, EMSK veebisaidil, intranetis ja seotud suhtlusportaalides koos õpilase foto ja/või istungi videosalvestusega;
 • reisi kestel ja nende viibimisel Brüsselis vaatab õpilase järele saatev õpetaja.

Õpilane saab üritusel osaleda ainult juhul, kui loa vorm ja koopia tema isikut tõendavast dokumendist on komiteele laekunud määratud tähtajaks.

3.5 Isikuandmete kaitse

EMSK tagab kõigi laekunud isikuandmete kaitse vastavalt määrusele (EL) 2018/1725. Üritust „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ filmitakse ja pildistatakse reklaami eesmärgil.

4.Ürituseks valmistumine koolides

Valitud koole külastab üks EMSK liige, kes annab koolis annab teavet EMSK ja selle töömeetodite kohta ning ühtlasi tutvustab ja arutab ürituse töödokumenti. EMSK tasub liikme reisi- ja majutuskulud. EMSK teeb ka pressialgatusi. EMSK pressiosakond teeb koostööd koolide ja EMSK liikmetega, et ergutada meediat üritust kajastama ja võimalusel sellel osalema. Oleksime tänulikud, kui toetaksite seda tegevust.

Kogu põhiteave ürituse kohta avaldatakse EMSK veebisaidil. Seepärast palutakse kaasatud õpetajatel meie veebisaiti korrapäraselt külastada.

Osalevad koolid saavad töödokumendi avatud küsimustega, et aidata õpilastel ja nende õpetajatel kujundada oma mõtteid ja valmistuda Brüsselis toimuvaks aruteluks. Õpilased ja õpetajad peavad neid küsimusi klassis arutama ja püüdma leida neile vastused, et olla valmis Brüsselis toimuvateks tegelikeks aruteludeks.

5.Üritus Brüsselis

5.1 Vastutus

Osalevad koolid, keda esindab saatev õpetaja, on täielikult vastutavad oma õpilaste ja õpetaja eest nende viibimise ajal Brüsselis ning reisimise ajal üritusele ja ürituselt.

Õpilased ja saatev õpetaja peavad võtma kaasa vajalikud reisidokumendid (st kehtiv pass või isikutunnistus).

Samuti peab neil olema Euroopa ravikindlustuskaart (tasuta kättesaadav kohalikust kindlustusorganisatsioonist ja/või haigekassast) või ajutine sertifikaat, kui kaarti ei ole võimalik õigeaegselt väljastada (rohkem teavet leiab siit: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559).

Kandidaatriikide õpilased ja õpetajad peavad uurima oma riiklikust tervishoiusüsteemist või erakindlustajalt, kuidas tagatakse nende kindlustuskaitse välismaal.

Osalevatel koolidel ja/või osalevate õpilaste vanematel peab olema reisikindlustus. Selle eest peavad tasuma osalejad ise (mõnel koolil võib olla olemas kindlustuskaitse kooliekskursioonideks välismaale ja/või mõni õpilane võib olla juba kaetud perekonna kindlustuslepinguga). Ka osalevatel õpetajatel peaks olema reisikindlustuskaitse.

Kõik õpilased ja õpetajad on EMSK poolt kindlustatud ürituse ajal Belgias juhtuda võivate õnnetuste vastu.

EMSK korraldab iga liikmesriigi ja kandidaatriigi õpilaste ja saatvate õpetajate reisi ja majutuse ja tasub need kulud vastavalt allpool toodud tingimustele.

5.2 Ürituse korralduslikud üksikasjad

Õpilased saabuvad Brüsselisse ürituse toimumise päeval ja pöörduvad tagasi koju ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ lõppemisele järgneval päeval.

Osalevaid koole teavitatakse eelnevalt ürituse täpsetest korralduslikest üksikasjadest seoses saabumise ja lahkumise kuupäevade, lennupiletite ja hotelli nimega.

Osalevaid koole kutsutakse üles valmistama ette oma riigi kultuuriline etteaste (nt rahvatantsud ja/või rahvamuusika, aga mitte PowerPointi esitlus – maksimaalselt 2–3 minutit), mis esitatakse lahkumisõhtusöögil.

5.3 Töökeeled

Töörühmad on inglise keeles, ent täiskogu istungitel pakutakse suulist tõlget inglise ja prantsuse keeles. Nagu juba rõhutatud, peavad õpilased ja neid saatvad õpetajad olema võimelised inglise keeles rääkima, et tagada töörühmade arutelude sujuv kulgemine. Õpetajatele korraldatakse samaaegseid tegevusi.

5.4 Kulud

EMSK tasub õpilaste ja nende õpetaja järgmised kulud:

 • majutuskulud Brüsselis (2 ööd (erandid on võimalikud), koos hommikusöögiga);
 • reisikulud lennuki- või rongiühenduse eest nende koduriigist Brüsselisse (sh vajaduse korral ümberistumisega lennud või ümberistumisega pikamaa rongireis). Reis toimub lennuki või rongiga sõltuvalt osalejate päritoluriigist. Osalevaid koole teavitatakse täpsetest korralduslikest üksikasjadest;
 • NB! Transpordi ja hotelli broneeringud teeb ja vastavad arved tasub otse ja ainult EMSK oma reisibüroo kaudu. EMSK ei võta vastutust mitte ühegi lisaöö ega mitte ühegi tasumata arve eest;
 • transport Brüsseli lennujaama/raudteejaama ja hotelli vahel;
 • lõuna- ja õhtusöök mõlemal ürituse toimumise päeval.

Osalejad peavad tagama, et nad jõuavad raudteejaama/lennujaama aegsasti enne kavandatud väljumist Brüsselisse. Kui nad jäävad oma rongist või lennust maha ükskõik millisel muul põhjusel kui vääramatu jõu tõttu, ei maksa EMSK mingit hüvitist ega/või kompensatsiooni ja ei kata uue pileti ostmise, olemasoleva pileti marsruudi muutmise ega täiendavaid majutus- või elamiskulusid.

NB! EMSK ei tasu/hüvita reisikulusid saabumiseks koduriigi raudteejaama või -lennujaama, kust rong/lend väljub, ega sealt naasmiseks. See tähendab, et reisikulud saabumiseks koduriigi raudteejaama või lennujaama, kust rong/lend väljub, ja sealt naasmiseks, tasuvad osalejad.

LISATEAVE

 • Üldteave EMSK kohta on kättesaadav EMSK veebisaidil www.eesc.europa.eu
 • Kogu üritust puudutav teave on kättesaadav „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ veebisaidil www.eesc.europa.eu/yeys2020
 • Samuti võib saata küsimusi EMSK korraldajatele e-posti aadressil: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu

Downloads

Üritusel „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ osalemise üldtingimused