„Otsetoetusi tuleb maksta ainult aktiivsetele põllumajandustootjatele,“ leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kutsudes eriliselt toetama noori põllumajandustootjaid

Komitee toetab tugevat ja hästi rahastatud ÜPPd ja ELi eelarve suurendamist 1,3%-ni kogurahvatulust vastavalt ELi majanduskasvule. Tagada tuleb ÜPP piisav rahastamine, et leevendada põllumajandustootjate ja -töötajate vähest tulu, inflatsiooni ja Brexiti mõjusid ning hüvitada keskkonna- ja kliimamuutustega seotud täiendavate nõuete täitmine.

„Euroopa põllumajandustootjatel – kas pereettevõtte, VKE, ühistu või muu traditsioonilise põllumajandustootmise süsteemi vormis – peab olema võimalik põllumajandusest saadavast tulust ära elada. See tuleb tagada õiglaste hindade ja tugevate otsetoetuste abil. Otsetoetusi tuleks siiski maksta ainult aktiivsetele põllumajandustootjatele ja -ettevõtetele, kes tegelevad objektiivsete kriteeriumide ja piirkondlike tavade kohaselt põllumajandustootmisega ning pakuvad avalikke hüvesid. Lihtsalt põllumajandusmaa omamisest ei piisa,“ ütles komitee arvamuse „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ raportöör Jarmila Dubravská. „ELi põllumajandustootjatele on äärmiselt oluline, et seadusandlikud ettepanekud hõlmaksid ÜPP kõige bürokraatlikumate elementide reaalset lihtsustamist,“ lisas John Bryan.

Subsidiaarsus ei tohi ÜPPd ega ühtset turgu õõnestada. Seda tuleks kohaldada üksnes liikmesriikide ÜPP eesmärkide rakendamise kavadele, andes neile sellega teatud paindlikkuse valida esimese ja teise samba raames toetusvõimalused, mis sobivad kõige paremini konkreetse riigi põllumajandustootmise valdkondade, struktuuri ja tingimustega, võttes arvesse nende looduslikke tingimusi ja keskkonda. Komitee ei toeta seda, et liikmesriigid kannavad vahendeid üle teisest sambast esimesse. Ta kutsub üles pigem kõigis liikmesriikides teist sammast mõistlikus ulatuses kaasrahastama.

Komitee teeb samuti ettepaneku edendada ÜPP raames noorte põllumajandustootjate ja põlvkondade vahetuse toetamist. Samuti peab EL järgima ÜPP ja kaubanduspoliitika puhul sidusamat strateegiat. (sma)