ELi käibemaksusüsteem tuleb kiiresti viia kooskõlla turul toimuvaga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tunneb heameelt Euroopa Komisjoni käibemaksu tegevuskava käsitlevate ettepanekute üle, mille eesmärk on tuua kasu lõpptarbijale, kuid kutsub siiski üles tegema mõningaid muudatusi. Komitee kutsub liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, et viia väljapakutud reformid ellu ja liikuda mõistliku aja jooksul lõpliku käibemaksusüsteemi kasutuselevõtu suunas.

Komitee leiab, et ELi praegune käibemaksusüsteem tuleb viia kooskõlla turu uute arengusuundade, ärimudelite ja tehnoloogiatega, et tagada ühtse turu nõuetekohane toimimine, lihtsustada käibemaksueeskirju ja hoida ära maksupettusi.

Käibemaksu alalaekumise kaotamiseks peaksid liikmesriigid looma asjakohaseid foorumeid, et vahetada maksutulu kogumise häid tavasid ja kaaluda, kuidas paremini kasutada digitehnoloogiat käibemaksupettustega võitlemiseks, maksuhaldurite ja ettevõtjate halduskoorma vähendamiseks ning teabele lihtsama juurdepääsu tagamiseks. Erilist tähelepanu tuleks pöörata tõhusa maksukogumise süsteemi väljatöötamisele piiriülese kaubanduse tingimustes.

Komitee kutsub kõiki reformiprotsessis osalevaid institutsioone üles analüüsima, kuidas võiks ellu viia kaupade ja teenuste ühise käibemaksusüsteemi. Komitee nõustub komisjoni ettepanekutega vähendatud käibemaksumäärade kohta ning soovitab neid kohaldada teatud liiki, eeskätt üldist huvi pakkuvatele kaupadele ja teenustele. Nn negatiivse loeteluga kaupadest ja teenustest, mille suhtes kohaldatakse harilikku käibemaksumäära, ei tohi alusetult piirata liikmesriikide vabadust kehtestada teatavatele üldist huvi pakkuvatele toodetele vähendatud maksumäär.

Lõpetuseks leiab komitee, et uue väikeettevõtjate suhtes kohaldatava käibemaksusüsteemi lävendid tuleb kehtestada sellisel tasemel, et oleksid hõlmatud kõik VKEd. Nende eeskirjad peaksid kehtima ka sotsiaalsetele ettevõtetele.

Lisateavet leiate komitee esimesest ja teisest arvamusest.  (jk)