27 ringlussevõetud pudelist saab T-särgi

Edukas plasti strateegia peab eesmärgiks seadma toimivad haridus- ja koolitusmeetmed, et edendada biosfääri dünaamilise tasakaalu austamist. Selleks et plast oleks paremini ringlussevõetav ja et kiirendada üleminekut ringmajandusele, tuleb luua disaini ja käitumise stiimuleid ning ühiseid tehnilisi ja reguleerivaid standardeid.

Komisjoni teatist „Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses“ käsitlevas arvamuses rõhutab komitee, et plasti ringlussevõtt on oluline võimalus kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks majandusarenguks. Plastesemeid tuleb käsitada väärtusliku toormena, mis tuleb taaskasutusse võtta. Arvamuse raportöör Antonello Pezzini ütles: „Vajame plasti korduskasutamise Euroopa kultuuri, mille aluseks on toote kogu olelusringi analüüs, ja see õnnestub luua vaid kodanikke ja kodanikuühiskonda kaasates. Plasti sortimise ja ringlussevõtu eelised peavad muutuma ELi kodanikele tuntavaks.“

Mikroplast, mida kasutatakse sageli pesuvahendites, kosmeetikatoodetes, mööblis ja värvides, vajab eritähelepanu, sest sellest tulenev reostus on üks peamisi ohte keskkonnale ja inimeste tervisele.

PETist sünteesniidini

Komitee innustab PETi (polüetüleentereftalaat) liigiti koguma ja eelkõige ringlusse võtma. See võib ELis anda majanduslikku kasu uute tootmistegevuste ja töökohtade loomise kaudu. PETi kangaks muutmine on uuenduslik ja keskkonnahoidlik ning tagab kvaliteedi alates tootmistehnoloogiast kuni disainimiseni. Arvud on tähelepanuväärsed: fliisjaki valmistamiseks on vaja vaid umbes 27 1,5-liitrist pudelit, mis vastab nelja inimesega leibkonna soovituslikule veetarbimisele nädalas. (sma)