EU trade unions debate fair mobility and strong labour rights in Bratislava

(slovenská verzia je nižšie)

"If we are unable to deliver social and economic upward convergence, the future of Europe is at risk” said the President of the EESC’s Workers’ Group, Gabriele Bischoff, opening a two-day meeting in Bratislava on 12-13 October on the theme "A Europe that works for workers - fair mobility and strong labour rights”. The Workers’ Group of the European Economic and Social Committee held the important debate in Slovakia, which currently holds the Presidency of the Council of the EU.

Prime Minister Robert Fico and the President of the confederation of trade unions KOZ SR, Jozef Kollár, spoke in the opening session.

The Prime Minister underlined the need for a common foreign and safety policy, as well as a coherent EU migration and asylum policy. He also raised the issue of safety and peace in Europe and the need to remove the causes of mass migration. Mr Fico also said that the EU project is irreplaceable as it is responsible for improving citizens’ daily lives. The Slovak Prime Minister then expressed his conviction of European enlargement as an effective tool of transformation, in which Slovakia is willing to share its positive experience. He concluded by saying: “I highly appreciate that Slovakia is being visited by all 3 Groups that make up the EESC.”

Labour rights and social cohesion issues dominated the debate. Ms Bischoff expressed the Workers’ Group’s conviction that good living standards and free mobility of workers in all 28 Member States are of utmost importance. However, she stressed the need for fair conditions and an end to exploitation. KOZ SR President Jozef Kollár stressed that "For European work, we deserve European wages.” On living and working conditions, he stated that very strong economic indicators have not resulted in corresponding wage increases and that more upward convergence is required between Slovakia and the rest of the EU, for citizens to believe in the EU. "Today is a time for change and we see massive opportunities for improvement in the working and social conditions of our workers”, the trade union confederation leader said.

Slovakia’s growth rate is among the highest in Europe but the wages are still relatively low with a minimum of 405 euro per month. Economy Minister Peter Žiga and Ivan Švejna, State Secretary of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family, discussed the numerous aspects of the wage gap and its implications, and the efforts of the Slovak government to address this major challenge. The first day of the debate ended with a comprehensive report by the Director of the Slovak Institute of Economic Research and EESC member, Juraj Sipko, on the trends of the economic and social developments in Slovakia.

On the second day, EESC President Georges Dassis, introduced the debate on "What Europe do we want?”. The discussion focused on the future of the EU project and the risk of failure of the EU's achievements over the last 60 years, in particular in terms of fundamental rights and values. Regarding fair mobility and unfair competition, he said: "If the EU is to restore the confidence of its citizens, it desperately needs to come up with a positive project for its workers – and in particular it has to guarantee fair living and working conditions for its workers and citizens.”

Other important contributors to this debate were Emil Machyna, President of the OZ KOVO and EESC Workers' Group member, Jan Cremers, Researcher from Tilburg Law School, Jackie Morin, European Commission Head of Unit for "Free movement of Workers", Liina Carr, ETUC Confederal Secretary, and Cinzia Del Rio, member of the EESC Workers' Group

As stressed by Gabriele Bischoff, Workers' Group President, "The debate on workers' mobility is one of today’s most controversial issues in European policy-making, given the proposed revision of the posting of workers directive. Fears of social and wage dumping are the result of the exploitation of workers. This is why the EU has to take urgent action to improve the existing legislation. Without fair rules, workers will continue to be exploited and trust in the EU internal market will be further eroded.

We still have a strong vision of the Europe that we want, so let's work on achieving it."

Photo legend:

1 Robert Fico, Prime Minister of the Slovak republic, Gabriele Bischoff, EESC Workers' Group President, Emil Machyna, President of the OZ KOVO, Jozef Kollár, President of the KOZ SR

2 Georges Dassis, EESC President, Emil Machyna, President of the OZ KOVO, Gabriele Bischoff, EESC Workers' Group President

3 Worker's Group extraordinary meeting

4 Jozef Kollár, President of the KOZ SR, Robert Fico, Prime Minister of the Slovak republic, Gabriele Bischoff, EESC Workers' Group President

5 Worker's Group extraordinary meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


----
 

Európske odbory diskutovali v Bratislave o spravodlivej mobilite a silných pracovných právach

 

„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť sociálnu a hospodársku konvergenciu smerom nahor, budúcnosť Európy je ohrozená,“ uviedla Gabriele Bischoff, predsedníčka skupiny Pracovníci v EHSV, na otvorení dvojdňovej schôdze, ktorá sa venovala téme „Európa, ktorá pracuje pre pracovníkov – spravodlivá mobilita a silné pracovné práva“ a ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2016 v Bratislave. Skupina Pracovníci v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore viedla dôležitú diskusiu na Slovensku, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Na úvodnom zasadnutí vystúpili premiér Robert Fico a predseda Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky Jozef Kollár.

Predseda vlády zdôraznil potrebu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj ucelenej migračnej a azylovej politiky EÚ. Pripomenul tiež otázku bezpečnosti a mieru v Európe a potrebu odstrániť príčiny masovej migrácie. Robert Fico rovnako uviedol, že projekt EÚ je nenahraditeľný, pretože prináša zlepšenie každodenného života občanov. Slovenský premiér potom vyjadril presvedčenie, že rozširovanie EÚ je účinným nástrojom transformácie, pri ktorom sa Slovensko chce podeliť o svoje pozitívne skúsenosti. „Som veľmi rád, že Slovensko navštívili všetky tri skupiny EHSV,“ podotkol v závere svojho príhovoru.

V diskusii dominovali otázky pracovných práv a sociálnej súdržnosti. Pani Bischoff vyjadrila presvedčenie skupiny Pracovníci, že dobrá životná úroveň a voľný pohyb pracovníkov vo všetkých 28 členských štátoch majú mimoriadny význam. Zdôraznila však, že nevyhnutné sú spravodlivé podmienky a koniec vykorisťovania. Predseda KOZ SR Jozef Kollár poukázal na to, že „za európsku prácu si zaslúžime európske mzdy“. Pokiaľ ide o životnú úroveň a pracovné podmienky, konštatoval, že silné ekonomické ukazovatele sa nepremietli do zodpovedajúceho navýšenia miezd a že je potrebná vyššia konvergencia smerom nahor medzi Slovenskom a zvyškom Európy, aby občania verili v EÚ. „Teraz je čas na zmenu a vidíme mnohé príležitosti na zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok našich pracovníkov,“ dodal predseda konfederácie odborových zväzov.

Miera rastu Slovenska patrí medzi najvyššie v Európe, ale mzdy sú naďalej relatívne nízke s minimálnou mzdou 405 eur na mesiac. Minister hospodárstva Peter Žiga a štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Ivan Švejna hovorili o viacerých aspektoch rozdielov v mzdách a ich vplyvoch, ako aj o úsilí slovenskej vlády riešiť tento závažný problém. Prvý deň diskusie ukončila podrobná správa, ktorú vypracoval Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV a člen EHSV, o trendoch hospodárskeho a sociálneho vývoja na Slovensku.

Na druhý deň Georges Dassis, predseda EHSV, otvoril diskusiu na tému „Akú Európu chceme?“. Diskusia sa zamerala na budúcnosť projektu EÚ a riziko zmarenia úspechov EÚ, ktoré sa dosiahli za posledných 60 rokov, predovšetkým v oblasti základných práv a hodnôt. V súvislosti s mobilitou a nekalou hospodárskou súťažou povedal: „Ak má EÚ opäť získať dôveru svojich občanov, nevyhnutne potrebuje prísť s pozitívnym projektom pre pracovníkov – a najmä musí zaručiť spravodlivé pracovné a životné podmienky pre pracovníkov a občanov.“

Ďalšími dôležitými rečníkmi boli Emil Machyna, predseda OZ Kovo a člen skupiny Pracovníci, Jan Cremers, výskumník z univerzity v Tilburgu, Jackie Morin z Európskej komisie, ktorá je vedúcou oddelenia pre voľný pohyb pracovníkov, Liina Carr, tajomníčka ETUC a Cinzia Del Rio, členka skupiny Pracovníci v EHSV.

Ako zdôraznila predsedníčka skupiny Pracovníci Gabriele Bischoff, „diskusia o mobilite pracovníkov je v súčasnosti jednou z najkontroverznejších otázok pri tvorbe európskych politík, a to najmä vzhľadom na navrhovanú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov. Výsledkom vykorisťovania pracovníkov sú obavy zo sociálneho a mzdového dampingu. EÚ preto musí urýchlene podniknúť kroky na zlepšenie platnej legislatívy. Bez spravodlivých predpisov budú pracovníci naďalej vykorisťovaní a dôvera vo vnútorný trh sa bude väčšmi oslabovať.

Stále máme jasnú víziu Európy, akú chceme, tak pracujme na jej dosiahnutí.

 

Work organisation