34 542nd Plenary Session.jpg

Image
Istvan KOMOROCZKI