Δημόσιες συμβάσεις

Οι παρακάτω σελίδες αποσκοπούν να σας επιτρέψουν να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ΕΟΚΕ.

Σας ενημερώνουν για τις μελλοντικές συμβάσεις μικρής και μέσης αξίας, καθώς και για την υπογραφή συμβάσεων που πηγάζουν από την εκτέλεση συμβάσεων-πλαισίων.

  • Προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα
  • Μελλοντικές συμβάσεις μικρής και μέσης αξίας
  • Ετήσιοι κατάλογοι ανατεθεισών συμβάσεων

Downloads

Privacy statement for processing of personal data related to procurement procedures
Electronic invoices