Ετήσιοι κατάλογοι ανατεθεισών συμβάσεων

This page is also available in

Το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η ΕΟΚΕ δημοσιεύει δύο είδη ετήσιων καταλόγων αναφορικά με τις υπογραφείσες συμβάσεις του προηγούμενου έτους:

  • Έναν αναφορικά με την εκτέλεση των τρεχουσών συμβάσεων-πλαισίων που έχει συνάψει η ΕΟΚΕ
  • Έναν αναφορικά με τις συμβάσεις μικρής και μέσης αξίας (μεταξύ 15 000 ευρώ και 144 000 ευρώ)

Downloads

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2018 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2017 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2016 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur contrats-cadres

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2018 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2017 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2016 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU