Ετήσιοι κατάλογοι ανατεθεισών συμβάσεων

This page is also available in

Το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους, η ΕΟΚΕ δημοσιεύει δύο είδη ετήσιων καταλόγων αναφορικά με τις υπογραφείσες συμβάσεις του προηγούμενου έτους:

  • Έναν αναφορικά με την εκτέλεση των τρεχουσών συμβάσεων-πλαισίων που έχει συνάψει η ΕΟΚΕ
  • Έναν αναφορικά με τις συμβάσεις μικρής και μέσης αξίας (μεταξύ 15 000 ευρώ και 144 000 ευρώ)

Downloads

Liste annuelle 2021 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2020 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

Liste annuelle 2019 des contrats spécifiques et bons de commande CESE sur des Contrats-Cadre

List of orders / contracts 2021 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2020 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

List of orders / contracts 2019 above 15.000 € and under the thresholds of the Directive 2014/24/EU

Liste annuelle 2021 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I

Liste annuelle 2020 des procédures négociées point 11.1 h) RF 2018 – Annexe I