Χώρες της διεύρυνσης

This page is also available in:

Η ΕΟΚΕ συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ και έχει αναπτύξει διττή προσέγγιση ―περιφερειακή και διμερή― στις σχέσεις της με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες της διεύρυνσης.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή προσέγγιση, το κύριο μέσο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί η επιτροπή παρακολούθησης «Δυτικά Βαλκάνια», ένα μόνιμο εσωτερικό όργανο της ΕΟΚΕ. Το Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, το οποίο διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου της επιτροπής παρακολούθησης.

Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται επίσης σε διμερές επίπεδο με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία. Βάσει συμφωνιών σύνδεσης μεταξύ αυτών των χωρών και της ΕΕ, και προκειμένου να συμμετάσχουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις προενταξιακές και ενταξιακές διαδικασίες, η ΕΟΚΕ έχει δημιουργήσει τρεις κοινούς φορείς με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών – με την Τουρκία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Κάθε φορέας αποτελείται από ίσο αριθμό μελών από την ΕΟΚΕ και τη χώρα εταίρο και συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο.

Η ΕΟΚΕ διατηρεί τακτικές επαφές και διοργανώνει κοινές δραστηριότητες με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των χωρών της διεύρυνσης με τις οποίες δεν έχει θεσπιστεί ακόμη κοινό όργανο εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο των κοινών οργάνων συμπληρώνεται με την εκπόνηση γνωμοδοτήσεων της ΕΟΚΕ για τις προενταξιακές και ενταξιακές διαδικασίες των επιμέρους χωρών, καθώς και για θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.

 • Reference number
  21/2024

  The 18th meeting of the EU-Montenegro Joint Consultative Committee (JCC), which took place in Podgorica today, sent a clear message to the EU institutions, that Montenegro is firmly committed to becoming the 28th member by 2028. The JCC members encouraged their organisations, the national authorities and the EU institutions to spare no efforts to accomplish the rule of law interim benchmarks. Obtaining the Interim Benchmark Assessment Report (IBAR) for the rule of law by June, will be a turning point in the EU accession process, enabling provisional closing of other chapters.

 • Reference number
  9/2024

  Today, the European Economic and Social Committee (EESC) officially launched its initiative to welcome civil society representatives from EU candidate countries. A total of 131 'Enlargement Candidate Members' (ECM) were selected to make up  the pool of civil society experts who will be participating in the Committee's work, thus making the EESC the first institution to open its doors to EU candidate countries. The initiative, a political priority of EESC President Oliver Röpke, sets new standards for involving candidate countries in EU activities, facilitating their progressive and tangible integration into the EU.

 • Reference number
  51/2023

  In the run-up to the EU-Western Balkans Summit, the European Economic and Social Committee (EESC) met with Montenegrin civil society on 7 December 2023 to take stock of the country's accession progress, and in particular its public administration reform. The participants raised concerns about the weakening capacity of the country's public administration to respond to the growing demands of the EU agenda. However, with the new government, there is a window of opportunity for the necessary reforms to move forward in the accession negotiations.

 • Reference number
  40

  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε το 9ο Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών «Δυτικά Βαλκάνια» στις 19-20 Οκτωβρίου 2023, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την εξαγγελία της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση και του νέου σχεδίου ανάπτυξης. Με το φόρουμ δόθηκε νέα ώθηση στην προσπάθεια της περιοχής να προσχωρήσει στην ΕΕ, δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης και της σαφούς προσήλωσης των ηγετών της ΕΕ στην πολιτική διεύρυνσης. Εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών τόνισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη και διαφύλαξη του χώρου δράσης της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι βασικές κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξη στην ΕΕ.

 • Reference number
  30/2023

  The European Economic and Social Committee (EESC) welcomed representatives from civil society organisations from candidate countries at its July plenary session, announcing the initiative to appoint Honorary Enlargement Members and invite them to participate in the daily advisory work of the Committee

 • The  EU-Serbia Joint Consultative Committee (JCC) held its 14th meeting on 29 November 2022 in Belgrade, to discuss the state of play in the accession process and reform policies in the country. The participants from Serbia and the EU Institutions, as well as from civil society organisations pointed out concerns and challenges that still need further improvement. The joint declaration of the EU-Serbia JCC was adopted unanimously.

 • Panel I - In the shadow of war: Europe's new geopolitical context and the consequences for the future of the EU, Zagreb

 • Reference number
  44/2022

  The high-level civil society conference on youth policy in the Western Balkans, hosted by the European Economic and Social Committee (EESC), highlighted the key role of young people for the future of the region and called for their active involvement in policy-making. 

 • Cohesion policy is key to overcoming the COVID-19 crisis, to achieving climate neutrality by 2050 and to reducing disparities in Europe. Its most serious challenge for the foreseeable future, however, is the war in Ukraine, the EESC cautions in a recent opinion. Rapid action is needed to help refugees and ensure the country's European integration.

 • Reference number
  26/2022

  On 24 May in Sarajevo, the EESC's Western Balkans Follow-up Committee held its yearly external meeting - for the first time since the COVID-19 pandemic - to meet with civil society organisations (CSOs) in Bosnia and Herzegovina and discuss their role and concerns regarding the current situation. The conclusions will be conveyed to the country's political authorities and to the EU institutions.