Γεωργία

This page is also available in

Displaying 71 - 80 of 160

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 05/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/508-EESC-2011-815
Σύνοδος ολομέλειας: 
471 -
May 04, 2011 May 05, 2011

EESC Opinion: Financing by the European Agricultural Guarantee Fund – scrutiny of transactions

Opinion
Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/80-EESC-2011-805

In the framework of this opinion a hearing (Agricultural machinery and construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?) was organized in Bologna, Italy, on 11 November 2010.

Agricultural machinery, construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?

Opinion
Εγκριθείσα on 16/03/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/494-EESC-2011-535
Σύνοδος ολομέλειας: 
470 -
Mar 15, 2011 Mar 16, 2011

EESC Opinion: Specific measures in favour of agriculture in the smaller Aegean islands

Pages