Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 63

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 23/01/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/757-EESC-2018

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Conservation and control measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/745-EESC-2018-03230

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish

Opinion
Εγκριθείσα on 06/12/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/493-EESC-2017

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Initiative for the sustainable development of the Blue Economy in the Western Mediterranean (Communication)

Pages