Τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον» (NAT)

Το τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον» (NAT) είναι υπεύθυνο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η βιωσιμότητα των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία, η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και η κλιματική αλλαγή.

Μερικά από τα ειδικά θέματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι η ποιότητα του αέρα, η βιοποικιλότητα, η διαχείριση αποβλήτων, η αλιεία, η δασοκομία, η βιολογική γεωργία, η επισιτιστική ασφάλεια, η καλή μεταχείριση των ζώων και η πολιτική προστασία.

Εκτός από τις γνωμοδοτήσεις του, το τμήμα διοργανώνει επίσης πολλές ακροάσεις και διασκέψεις ώστε να συγκεντρώνει τις απόψεις της κοινωνίας πολιτών. Διαθέτει πολύ μεγάλο δίκτυο επαφών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις ΜΚΟ.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η βελτίωση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών θα μπορούσε να δώσει λύσεις στην οικονομική κρίση, η οποία είχε τόσο αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, την απασχόληση και την αγοραστική δύναμη.

Πρέπει να διασφαλίσουμε τα 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα, να διαφυλάξουμε τα δάση και την ύπαιθρό μας και να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων, καθώς το ένα τρίτο των προϊόντων που παράγουμε σήμερα καταλήγει στον κάδο απορριμμάτων.

Προς τούτο, το πρόσφατο έργο του τμήματος κάλυψε πρακτικά ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, τα βιώσιμα συστήματα διατροφής, η εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος και η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024