Προσωρινή ομάδα μελέτης «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»

This page is also available in

Η προσωρινή ομάδα μελέτης «Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρόσβαση των πολιτών της Ευρώπης σε υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ), οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο των ευρωπαϊκών οικονομικών, κοινωνικών και νομικών συστημάτων και συνιστούν πυλώνα στήριξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Υπάρχει σαφής πολιτική και οικονομική ευθύνη εκ μέρους του δημόσιου τομέα για τον συντονισμό της παροχής ΥΚΩ. Δεν ενδείκνυται η ανάθεση των ΥΚΩ αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς. Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ειδικότερα έχουν καταδείξει τις ικανότητές τους στην παροχή εξαιρετικών ΥΚΩ.

Προκειμένου να προωθηθεί ο αυξανόμενος ρόλος των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και των κοινωνικών επιχειρήσεων θα χρειαστεί αξιολόγηση του καθεστώτος των ΥΚΩ σε όλα τα κράτη μέλη, ιδίως των κοινωνικών ΥΚΩ. Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει στον εντοπισμό των τομέων εκείνων όπου η ελεύθερη αγορά είναι ιδιαίτερα αδύναμη και όπου απαιτείται πρωτίστως δημόσια χρηματοδότηση.

Η μόνιμη ομάδα μελέτης επικεντρώνει επίσης το έργο της στις δυνατότητες των ΥΚΩ να ενισχύσουν την ανάπτυξη, να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα. Από την άποψη αυτή το τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» (TEN) διεξήγαγε μελέτη με θέμα «Review of Member States' reports on the implementation of the European Commission Decision on the provision of state aid to the provision of services of general economic interest» (Εξέταση των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος).