Προσωρινή ομάδα μελέτης «Ψηφιακό θεματολόγιο»

This page is also available in

Στόχος της προσωρινής ομάδας μελέτης «Ψηφιακό Θεματολόγιο» (ΠΟΜ ΨΘ) είναι να τροφοδοτεί τις εργασίες των τμημάτων στους επιμέρους τομείς δραστηριότητάς τους. Παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για το επόμενο ΠΔΠ, στόχος του οποίου είναι να καταστεί η Ευρώπη ηγέτιδα στον τομέα της ψηφιοποίησης, να ενισχυθεί η οικονομική της ισχύς και ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και να διαμορφωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός κατά τρόπο θετικό για όλους τους Ευρωπαίους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ειδικούς στόχους, σχετικά με τα εξής: υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κατάρτιση και εκπαίδευση και εκσυγχρονισμός των δημοσίων διοικήσεων και υπηρεσιών.

Η ΠΟΜ ΨΘ θα εστιάσει στις ακόλουθες επιμέρους πτυχές:

  • θετικά παραδείγματα σύγχρονης τεχνολογίας, ιδίως όσα θέτουν τους πολίτες στο κέντρο της καινοτομίας·
  • αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην εργασία, την απασχόληση, τους τίτλους και τα προσόντα·
  • συστάσεις σχετικά με την επίτευξη θετικού αντικτύπου της ψηφιοποίησης σε αυτούς τους τομείς·
  • νέοι τρόποι αξιολόγησης της ποιότητας της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής·
  • αντίκτυπος των συνεργατικών ρομπότ σε έναν ποικιλόμορφο πληθυσμό·
  • κόμβοι ψηφιακής τεχνολογίες ως μέσα ψηφιακής στήριξης των ΜΜΕ·
  • αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στις μεταφορές: ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, στάθμευση, έξυπνες πόλεις, διατροπικές μεταφορές και οικονομία του διαμοιρασμού.

Καθώς η ψηφιοποίηση αποτελεί εγκάρσιο ζήτημα, η ΠΟΜ ΨΘ συνεργάζεται κατά περίπτωση με άλλες ΠΟΜ, παρατηρητήρια, κατηγορίες και ειδικές ομάδες.