Προσωρινή ομάδα μελέτης «Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας»

This page is also available in

Η προσωρινή ομάδα μελέτης «Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας» καθοδηγεί την ατζέντα της ΕΟΚΕ σε θέματα ενέργειας με βάση δύο κεντρικούς άξονες:

Προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών σε θέματα ενέργειας μέσω του ευρωπαϊκού ενεργειακού διαλόγου

Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της παραχώρησης ισχυρού ρόλου στην κοινωνία πολιτών με σκοπό την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Η συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη και στην υλοποίηση της πολιτικής αυξάνει τον ενστερνισμό, βελτιώνει τη διαδικασία και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΟΚΕ προωθεί την ιδέα ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού διαλόγου. Ο διάλογος αυτός αποσκοπεί στο να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τις ενεργειακές προκλήσεις και τις συναφείς συμφωνίες, να αναλάβουν δράση μεμονωμένα και να συμβάλουν στις επιλογές ενεργειακής πολιτικής, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ευρύτερη εικόνα των προκλήσεων και των πιθανών λύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την προώθηση του διαλόγου αυτού, τα μέλη της προσωρινής ομάδας μελέτης διοργανώνουν ακροάσεις και συνέδρια, καθώς και εκδηλώσεις που συνδέονται με τις ετήσιες εκθέσεις για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (2015, 2016), βοηθούν στην κατάρτιση ετήσιας γνωμοδότησης σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (2015, 2016) και συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις εξωτερικών οργανισμών όπως το Ενεργειακό Φόρουμ Πολιτών, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Πυρηνική Ενέργεια και το Φόρουμ για τις Ενεργειακές Υποδομές.

Προώθηση στενότερου συντονισμού σε θέματα ενέργειας

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αλληλεξαρτώνται όλο και περισσότερο από τεχνικής και πολιτικής άποψης και δύσκολα μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους για την ενέργεια κατά τρόπο ικανοποιητικό και οικονομικά αποδοτικό. Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ προωθεί στενότερο συντονισμό, ιδίως όσον αφορά τα δίκτυα ενέργειας και τον σχεδιασμό της αγοράς. Η ΕΟΚΕ έχει επικροτήσει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενεργειακή Ένωση και συνεχίζει να ασχολείται με αυτήν μέσω των τομεακών και οριζόντιων γνωμοδοτήσεων και δημόσιων ακροάσεών της.