Προσωρινή ομάδα μελέτης «Εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές»

This page is also available in

Η προσωρινή ομάδα μελέτης «Εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές» συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 2013 ως πρώτο βήμα σε σχέση με την υλοποίηση των συστάσεων της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Λευκή βίβλος μεταφορών: προς την ένταξη και τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών» (TEN/479).

Αποστολή της προσωρινής ομάδας μελέτης είναι να διασφαλιστεί η εκπόνηση σημαντικών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ σχετικά με τη λευκή βίβλο, με ικανοποιητικό επίπεδο συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών. Προτείνει καινοτόμους τρόπους συμμετοχής της κοινωνίας πολιτών στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικής της ΕΕ.

Συμμετοχικός διάλογος για την πολιτική ΔΕΔΜ

Η προσωρινή ομάδα μελέτης προσπαθεί να καθιερώσει διάλογο μεταξύ των αρχών, των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας πολιτών σχετικά με τους διαδρόμους του κεντρικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ‑Μ). Η ιδέα ξεκίνησε με τη διάσκεψη του Malmö με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου» και επιβεβαιώθηκε εκ νέου στη διάσκεψη του Μιλάνου με θέμα «Βελτίωση του διαλόγου για έξυπνες και βιώσιμες μεταφορές».

Η διαδικτυακή πλατφόρμα «Ας μιλήσουμε για τις μεταφορές» δρομολογήθηκε με σκοπό να στηρίξει αυτόν τον αμφίδρομο συμμετοχικό διάλογο.

Βιώσιμες μεταφορές

Η συμφωνία COP21 του Παρισιού δεσμεύει όλους τους υπογράφοντες να επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η μείωση αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μεταφορές, δεύτερο μεγαλύτερο τομέα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, η προσωρινή ομάδα μελέτης εξέτασε τον «αντίκτυπο των συμπερασμάτων της COP21 στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών» (TEN/582), εκπονώντας στη συνέχεια τη γνωμοδότηση με θέμα «Η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές» (TEN/609).

Δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

Η προσωρινή ομάδα μελέτης συμβάλλει ενεργά σε γνωμοδοτήσεις και παρακολουθεί στενά θέματα της «δέσμης μέτρων για την κινητικότητα» του 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μέτρα πρόσβασης στην αγορά, επιβολή της κοινωνικής νομοθεσίας και οδικά τέλη.

Downloads

Presentation of the PSG