Προσωρινή ομάδα μελέτης «Οικονομική και δημοσιονομική διοίκηση της ευρωζώνης»

This page is also available in

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών, κατά την οποία κατέστη σαφής η ανάγκη για εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η ΕΟΚΕ έχει δώσει μεγάλη έμφαση στη βελτίωση των μηχανισμών οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης για τη ζώνη του ευρώ και για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν σε αυτή.

Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι η ετήσια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ – ένα έγγραφο στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, το οποίο παρέχει κατευθύνσεις για τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και ανά χώρα συστάσεις. Η ΕΟΚΕ συντάσσει τακτικά γνωμοδοτήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές δημοσιονομικές, οικονομικές, κοινωνικές και χρηματοοικονομικές προτεραιότητες της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Για να διασφαλιστεί η συνέχιση των εργασιών της ΕΟΚΕ στον τομέα αυτό, συγκροτήθηκε προσωρινή ομάδα μελέτης για την οικονομική και δημοσιονομική διοίκηση της ευρωζώνης. Η ομάδα λειτουργεί υπό την αιγίδα του τμήματος ECO και καλείται να συντάξει τις γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ για την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ως συνέχεια ή σε αναμονή σχεδίων συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ που δημοσιεύονται από την Επιτροπή.