Η συμβουλευτική επιτροπή Cariforum-ΕΕ

This page is also available in

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) Cariforum-ΕΕ προβλέπει τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής η οποία διασφαλίζει την παρακολούθηση της Συμφωνίας από τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και από εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Κύριο καθήκον της είναι να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του φόρουμ της Καραϊβικής (Cariforum), όπως αυτές προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΣΟΕΣ.

Η συμμετοχή στη συμβουλευτική επιτροπή αποφασίζεται από το κοινό συμβούλιο με σκοπό τη διασφάλιση ευρείας εκπροσώπησης και διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αποτελείται από εκπροσώπους της Cariforum και της ΕΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και μέλη της ΕΟΚΕ.

Η γραμματεία της ΕΟΚΕ παρέχει επίσης γραμματειακή υποστήριξη για τη συμβουλευτική επιτροπή όταν το καθήκον αυτό εναπόκειται στην ΕΕ (εναλλάσσεται ανά έτος).
 

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee