Η πλατφόρμα της κοινωνίας πολιτών ΕΕ-Μολδαβίας

This page is also available in

Η Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2014 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016.

Οι θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία (άρθρο 442) προβλέπουν τη δημιουργία πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών η οποία θα έχει ως καθήκον την προώθηση τακτικών συναντήσεων εκπροσώπων από τις κοινωνίες πολιτών και των δύο μερών «με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή τους και τη συγκέντρωση των απόψεών τους όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας». Συνεπώς, η πλατφόρμα συμπληρώνει τα πολιτικά όργανα που υφίστανται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας και επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από τις δύο πλευρές να παρακολουθούν τη διαδικασία εφαρμογής από τη σκοπιά της κοινωνίας των πολιτών και να προετοιμάζουν τις συστάσεις τους προς τις αρμόδιες αρχές.

Η σύνθεση της πλατφόρμας ορίζεται στο άρθρο 442: «αποτελείται από αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από την πλευρά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μελών της ΕΟΚΕ, και από αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από την πλευρά της Δημοκρατίας της Μολδαβίας».

Η πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Μολδαβίας συστάθηκε στις 10 Μαΐου 2016 και έχει μέλη από κάθε πλευρά. Από την πλευρά της ΕΕ, συγκροτείται από μέλη της ΕΟΚΕ και μέλη από ευρωπαϊκά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών (BusinessEurope, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Υπηρεσιών, ITUC, EPSU, Euro Coop, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης).

Η πλατφόρμα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις προς το Συμβούλιο Σύνδεσης (υπουργικό επίπεδο). Επιπλέον, η Επιτροπή Σύνδεσης (επίπεδο ανώτερων υπαλλήλων) και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης υποχρεούνται να οργανώνουν τακτικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της για να λάβουν γνώση των απόψεών τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας σύνδεσης (άρθρο 443).