Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή «ΕΕ-Βόρεια Μακεδονία»

This page is also available in

Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) «ΕΕ-Βόρεια Μακεδονία» είναι μια πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών που συστάθηκε μεταξύ της ΕΟΚΕ και της κοινωνίας των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας (κοινωνικοί εταίροι και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών).  Έχει τη νομική της βάση στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και συστάθηκε μετά από πολιτική απόφαση που ελήφθη κατά την τέταρτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2007. Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή της κοινωνίας των πολιτών αποτελείται από μέλη από κάθε πλευρά.

Η ΜΣΕ επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αμφοτέρων των πλευρών να παρακολουθούν την πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ και να υιοθετούν συστάσεις προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και τα όργανα της ΕΕ. Η ΜΣΕ με τη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποίησε οκτώ συναντήσεις προτού τεθεί σε αδράνεια τον Οκτώβριο του 2013 λόγω απουσίας διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Οι εργασίες της ΜΣΕ θα συνεχιστούν με την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουν να διοργανώνονται τακτικές ακροάσεις στη χώρα.