Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) ΕΕ-Μολδαβίας

This page is also available in

Το άρθρο 376 της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος συγκροτεί εσωτερική συμβουλευτική ομάδα για την αειφόρο ανάπτυξη με καθήκον την παροχή συμβουλών σε θέματα σχετικά με το κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες απαρτίζονται από ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρηματικών ομάδων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ για τη Μολδαβία συστάθηκε στα μέσα του 2015 και έχει μέλη από την ΕΟΚΕ και από άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

Η πρώτη κοινή συνάντηση μεταξύ των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων Μολδαβίας και ΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2015 στο Κισινάου.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement