Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) ΕΕ-Γεωργίας

This page is also available in

Το άρθρο 240 της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος συγκροτεί εσωτερική συμβουλευτική ομάδα για την αειφόρο ανάπτυξη με καθήκον την παροχή συμβουλών σε θέματα σχετικά με το κεφάλαιο για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες απαρτίζονται από ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρηματικών ομάδων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ για τη Γεωργία συστάθηκε στα μέσα του 2015 και έχει μέλη από την ΕΟΚΕ και από άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

Η πρώτη κοινή συνάντηση μεταξύ των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων Γεωργίας και ΕΕ πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2016 στην Τιφλίδα.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 240.4 of the EU-Georgia Association Agreement