Η Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ-Κεντρική Αμερική»

This page is also available in

Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής της Κεντρικής Αμερικής καθορίζονται με Συμφωνία σύνδεσης που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2012. Η Συμφωνία αυτή καλύπτει, μεταξύ άλλων, το εμπόριο, τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία. Οι χώρες της Κεντρικής Αμερικής που συμμετέχουν είναι ο Παναμάς, η Γουατεμάλα, η Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ονδούρα και η Νικαράγουα.

Ο πυλώνας εμπορίου της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής τέθηκε σε εφαρμογή το 2013 και περιλαμβάνει τίτλο Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς οι δεσμεύσεις των μερών για θέματα εργασίας και περιβάλλοντος είναι σημαντικές για τις εμπορικές τους σχέσεις και για τον γενικό στόχο στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες όπως η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα, η Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC) και η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES).

Επιπλέον, οι χώρες της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της εργασίας και του περιβάλλοντος στην εθνική τους νομοθεσία, την προσπάθεια βελτίωσης των νόμων και των πολιτικών στους τομείς αυτούς και τη μη μείωση των εν λόγω επιπέδων με σκοπό την προσέλκυση εμπορικών συναλλαγών ή επενδύσεων. Έχουν επίσης εκφράσει τη βούληση να συνεργαστούν σε τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο και, αντίστοιχα, την εργασία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στα παραπάνω περιλαμβάνεται η διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και υπηρεσίες, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων και η προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και του εμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε δεοντολογικώς ορθά ή θεμιτά εμπορικά συστήματα. Η συνεργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εμπορικές πτυχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασικών πόρων, την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και άλλους συναφείς τομείς.

Τα μέρη δεσμεύτηκαν επίσης να παρακολουθούν τον αντίκτυπο της Συμφωνίας.

Η Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ

Ο τίτλος «Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη» της Συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα δημιουργήσει μια νέα, ή θα αξιοποιήσει μια υφιστάμενη, συμβουλευτική ομάδα για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη (το περιβάλλον και την εργασία) με αποστολή να εκφράζει απόψεις και να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τις πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με το εμπόριο, αλλά και να συμβουλεύει τα μέρη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του τίτλου. Η συμβουλευτική ομάδα θα απαρτίζεται από ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, επιχειρηματικών ενώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και τοπικών αρχών.

Κοινές συνεδριάσεις

Η Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ – Κεντρικής Αμερικής ορίζει ότι τα μέρη οργανώνουν και διευκολύνουν διπεριφερειακό Φόρουμ Διαλόγου με την Κοινωνία Πολιτών, με ισόρροπη εκπροσώπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων. Σκοπός του είναι να παράσχει πλαίσιο για ανοικτό διάλογο σχετικά με τις εμπορικές πτυχές και τις πτυχές αειφόρου ανάπτυξης στις σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και για συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του τίτλου. Το Φόρουμ Διαλόγου με την Κοινωνία Πολιτών συνέρχεται μία φορά τον χρόνο εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία των μερών. Κάθε συνεδρίαση του διακυβερνητικού συμβουλίου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη περιλαμβάνει συνάντηση με εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών ώστε να συζητηθεί η εφαρμογή του τίτλου.

Επιπλέον, οι συμβουλευτικές ομάδες της ΕΕ και της Κεντρικής Αμερικής συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ετήσιων κοινών συνεδριάσεων που θα διοργανώνονται παράλληλα με τις συνεδριάσεις του Φόρουμ Διάλογου με την Κοινωνία Πολιτών. Οι εν λόγω κοινές συνεδριάσεις παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για διαρθρωμένες και εις βάθος συζητήσεις σχετικά με ευρύ φάσμα πτυχών που αφορούν την εφαρμογή του τίτλου για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη. Επιτρέπουν επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε συναφείς τομείς και την κατάρτιση κοινών συστάσεων που θα υποβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη και στο Φόρουμ Διάλογου με την Κοινωνία Πολιτών.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement

Decent work and compliance with ILO standards

Business opportunities and challenges

Corporate social responsibility