Η επιτροπή παρακολούθησης «Ανατολική Γειτονία»ee

Η επιτροπή παρακολούθησης «Ανατολική Γειτονία» συστάθηκε το 2004 ως ειδικό όργανο της ΕΟΚΕ αρμόδιο για τις σχέσεις με την κοινωνία πολιτών στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει συνήθως τέσσερις φορές τον χρόνο και συζητά τρέχοντα θέματα που αφορούν τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, προσκαλώντας συχνά εκπροσώπους από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και άλλους. Τα μέλη της επιτροπής συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης όπως οι πολυμερείς πλατφόρμες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το Φόρουμ της κοινωνίας πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.