Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση

Τον Ιανουάριο του 2015 η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργάνωσε την πρώτη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση. Αποτέλεσε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ένταξη, 11 διασκέψεις του οποίου πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2009 και 2014.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση είναι μια πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών. Συγκεντρώνει, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση είναι να ενισχυθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των βασικών παραγόντων που συμμετέχουν στην πολυεπίπεδη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση στοχεύει στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών σε περιφερειακό, τοπικό και γενικό επίπεδο, ενώ θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης των κυριότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και οι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα και στον εντοπισμό τρόπων για την καλύτερη στήριξή τους στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μεταναστών.

Η γραμματειακή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση παρέχεται από το προσωπικό του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) της ΕΟΚΕ.