Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα (ΕΣΟ) «ΕΕ-Καναδά»

Η συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA/Comprehensive and Economic Trade Agreement) εφαρμόζεται προσωρινά από την 21 Σεπτεμβρίου 2017. Η Συμφωνία περιλαμβάνει κεφάλαια για το εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, το εμπόριο και την εργασία και το εμπόριο και το περιβάλλον (κεφάλαια 22 έως 24).

Στα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις της ΕΕ και του Καναδά για την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, όπως ορίζεται από διεθνείς πράξεις όπως οι συμβάσεις της ΔΟΕ και οι πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, μεταξύ άλλων μέσω ενεργειών σε τομείς όπως η βιώσιμη δασοκομία, η αλιεία ή η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Προβλέπουν επίσης τη σύσταση, από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ) αποτελούμενων από εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ στο πλαίσιο της CETA περιλαμβάνει μέλη από την ΕΟΚΕ και από άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Ο πρωταρχικός σκοπός της εσωτερικής συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ είναι να υποβάλλει γνωμοδοτήσεις και να διατυπώνει συστάσεις για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την εφαρμογή του κεφαλαίου για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά.