Επιτροπή παρακολούθησης «Δυτικά Βαλκάνια»

This page is also available in

Η επιτροπή παρακολούθησης «Δυτικά Βαλκάνια» συστάθηκε το 2004 με σκοπό να παρακολουθεί τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (ειδικά σε όσες δεν έχουν δημιουργηθεί κοινοί διμερείς φορείς της κοινωνίας πολιτών) και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κοινωνίας πολιτών και την εδραίωση της δημοκρατίας στην περιοχή. Συγκροτείται από μέλη της ΕΟΚΕ και συνεδριάζει μέχρι και τέσσερις φορές τον χρόνο, στην ΕΕ ή στην περιοχή, με στόχο τη διαβούλευση με πολιτικούς ηγέτες και παράγοντες της κοινωνίας πολιτών.

Οι προτεραιότητες της επιτροπής παρακολούθησης είναι οι εξής: προσφυγικές και μεταναστευτικές κρίσεις, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καταπολέμηση της διαφθοράς, θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα και συνύπαρξη διαφορετικών μειονοτήτων, ελευθερία έκφρασης, κράτος δικαίου και κοινωνικός διάλογος.

Φόρουμ της κοινωνίας πολιτών «Δυτικά Βαλκάνια»

Το Φόρουμ της κοινωνίας πολιτών «Δυτικά Βαλκάνια» συνέρχεται κάθε δύο χρόνια σε μία από τις χώρες της περιοχής. Τα θέματα του Φόρουμ συνάδουν με τις προτεραιότητες της επιτροπής παρακολούθησης «Δυτικά Βαλκάνια». Στο Φόρουμ συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, μεταξύ άλλων συμμετέχοντες υψηλού επιπέδου από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και την περιοχή. Προάγει τον διάλογο της κοινωνίας πολιτών και την περιφερειακή συνεργασία. Στο τέλος του Φόρουμ, υιοθετείται δήλωση με συγκεκριμένες ομάδες συστάσεων προς τις κυβερνήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.