χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι αγορές κεφαλαίων

Η ΕΕ ανταποκρίθηκε στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 με μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τη διασφάλιση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ενίσχυση της εποπτείας τους. Η ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας υγιούς βάσης για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ που να ευνοεί την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να εκπληρώνει τον ρόλο του στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
 
Βασική πρωτοβουλία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών που θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ανάπτυξη εύρυθμων, σταθερών, αποτελεσματικών και παγκοσμίως ανταγωνιστικών χρηματοπιστωτικών αγορών προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση στο πλαίσιο της διαδικασίας εμβάθυνσης της ΟΝΕ προκειμένου να καλυφθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι των χρηματοοικονομικών κρίσεων και να προστατευθούν οι καταθέτες.
 
Η ΕΟΚΕ, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι αγορές κεφαλαίων
 
Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η εναρμονισμένη, ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι σημαντική για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και για τη μείωση των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μέτρα μεταρρύθμισης πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου προληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης για τις τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Η περαιτέρω κατανομή των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση πρέπει να συνοδεύεται από περαιτέρω μείωση των κινδύνων. Η ΕΟΚΕ είναι πεπεισμένη ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη δημιουργία ισχυρής και σταθερής οικονομικής ανάκαμψης σε ένα περισσότερο ενοποιημένο κανονιστικό περιβάλλον.