Επιχειρηματικοτητα

Η επιχειρηματικότητα σε κάθε μορφή είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Οι ΜΜΕ, ειδικότερα, επιτελούν θεμελιώδη ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Για αυτό, η ΕΟΚΕ ανέκαθεν τόνιζε τη σημασία τους και την ανάγκη ενθάρρυνσης της ανάπτυξής τους. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΟΚΕ έχει καταστεί βασικός παράγοντας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας. Τα νέα οικονομικά μοντέλα βρίσκονται επίσης ψηλά στην ημερήσια διάταξη της ΕΟΚΕ και έχουν αναληφθεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες σχετικά.