Ενέργεια

Κατά το παρελθόν, η Ευρώπη εξασφάλιζε μεγάλο μέρος του ενεργειακού εφοδιασμού της από συχνά δαπανηρούς και ρυπογόνους πόρους, που συχνά εισάγονταν από τρίτες χώρες. Το μοντέλο αυτό έχει καταστεί μη βιώσιμο. Η αλλαγή του κλίματος ωθεί την κοινωνία να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενώ η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης εξακολουθεί να τελεί υπό κίνδυνο.

Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΟΚΕ όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική;

  • Να αντιμετωπίσει ανοικτά τα κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με τις αλλαγές στην παραγωγή και τη χρήση των ενεργειακών πόρων·
  • Να δώσει τη δυνατότητα στη βιομηχανία να επωφεληθεί από τις τεχνολογικές και οικονομικές ευκαιρίες της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις ανησυχίες της όσον αφορά αυξήσεις του κόστους ενέργειας, στρεβλώσεις της αγοράς και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό·
  • Να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ιδίως των ευάλωτων ομάδων που κινδυνεύουν από ενεργειακή πενία, όσον αφορά την πρόσβαση στην ενέργεια, τις τιμές και τις επιλογές, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί παράγοντες της αγοράς·
  • Να διασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ.

Με ποιον τρόπο επιδιώκει η ΕΟΚΕ τους στόχους αυτούς;

Η ΕΟΚΕ ασχολείται με τις ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, ιδίως με την «Ενεργειακή Ένωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω γνωμοδοτήσεων, εκδηλώσεων και του ευρωπαϊκού ενεργειακού διαλόγου.

  • Από την έναρξη της Ενεργειακής Ένωσης το 2015, η ΕΟΚΕ έχει εκπονήσει πολλές γνωμοδοτήσεις, κυρίως σε απάντηση μεγάλων δεσμών μέτρων όπως η δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους».
  • Η ΕΟΚΕ προωθεί τον ευρωπαϊκό ενεργειακό διάλογο με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ενδιαφερομένων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής από όλη την Ευρώπη. Αυτό συνεπάγεται κυρίως μια ετήσια ακρόαση σχετικά με την έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης με στόχο τη μεταφορά ιδεών και ερωτημάτων που έχουν προβάλει οι πολίτες της Ευρώπης και η οργανωμένη κοινωνία πολιτών στους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ.
  • Τα μέλη της ΕΟΚΕ διοργανώνουν δημόσιες ακροάσεις και διασκέψεις και συμμετέχουν ενεργά σε εξωτερικές εκδηλώσεις όπως το ετήσιο Φόρουμ για τις Ενεργειακές Υποδομές, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Πυρηνική Ενέργεια και το Ενεργειακό Φόρουμ Πολιτών.