Η ΕΟΚΕ προτείνει τη δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου για τη στήριξη του γεωργικού τομέα ως απάντηση στην πανδημία COVID-19

Η ΕΟΚΕ επικροτεί το νέο μέτρο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των ΜΜΕ του τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και για τη διασφάλιση της οικονομικής τους επιβίωσης κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα έκτακτο ταμείο για την υλοποίηση αυτού του μέτρου.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση αυτού του μέτρου περιορίζεται στην εφαρμογή στοχοθετημένων τροποποιήσεων στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ώστε να εξασφαλιστεί στις εθνικές αρχές η δυνατότητα να διαθέσουν έως και 1% του προϋπολογισμού τους για την περίοδο 2014-2020 σε αυτό το νέο μέτρο και, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιήσουν τα μη δαπανηθέντα κονδύλια για την κάλυψη αυτών των έκτακτων αναγκών.

Ωστόσο, η πρόταση αυτή θέτει δύο σοβαρά προβλήματα, όπως υποστηρίζει ο εισηγητής της σχετικής γνωμοδότησης κ. Arnold Puech d’Alissac: «Το πρώτο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εξαντλήσει τα κεφάλαιά τους στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ ή τα έχουν δεσμεύσει και, συνεπώς, δεν δύνανται πλέον να επωφεληθούν από τον συγκεκριμένο μηχανισμό στήριξης. Το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι τα κονδύλια που θα έπρεπε κανονικά να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας, αλλά και του περιβαλλοντικού τομέα, θα δαπανηθούν τώρα για την κάλυψη αυτών των έκτακτων ταμειακών αναγκών».

Ως εκ τούτου, η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα έκτακτο ταμείο, εκτός του προϋπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προτεινόμενου μέτρου, όπως και στην περίπτωση του σχεδίου ανάκαμψης. (mr)