Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν τη φιλανθρωπία στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη της ΕΕ να δημιουργήσουν ευνοϊκό περιβάλλον για τη φιλανθρωπία σύμφωνα με τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και, συγχρόνως, τους συνιστά να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τη φιλανθρωπία ως μορφή επίδειξης της κοινωνικής δέσμευσης προς όφελος του κοινού καλού.

Στην πρώτη γνωμοδότησή της που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στη φιλανθρωπία, η ΕΟΚΕ συνιστά επίσης να αποτελέσει η διευκόλυνση των διασυνοριακών φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων προτεραιότητα τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι η φιλανθρωπία δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το κράτος πρόνοιας ούτε τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας που έχουν ως βάση την ύπαρξη φορολογικής δικαιοσύνης και αποτελεσματικών πολιτικών για την απασχόληση. Αντίθετα, αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω, πράγμα που θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των φιλανθρωπικών οργανώσεων «να καλύπτουν τα κενά» και να συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση σε εξειδικευμένους τομείς στους οποίους η δημόσια στήριξη υστερεί. «Αναγνωρίζουμε πλήρως τη συμπληρωματική και καινοτόμο προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει η φιλανθρωπία στην κοινωνική συνοχή, με την ενίσχυση των κοινών αξιών και τη θωράκιση της κοινωνίας μας», δήλωσε ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ. Petru Sorin Dandea. Η φιλανθρωπική δράση θα πρέπει να παραμείνει διαφανής και να προαχθεί με εθνικά και ενωσιακά μέτρα ασφαλείας, τόνισε ο κ. Dandea. Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ραγδαία αύξηση της φιλανθρωπίας κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, όπου οι φιλανθρωπικές συνεισφορές ανέρχονται σε τουλάχιστον 87,5 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με μια μάλλον συντηρητική εκτίμηση. (ll)