Τελευταία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που θα απονεμηθεί από την ΕΟΚΕ το 2019 με θέμα την ισότητα των φύλων

This page is also available in

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 6 Σεπτεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους απλούς ιδιώτες ολόκληρης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το εμβληματικό της Βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών. Φέτος, επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την καταπολέμηση των στερεοτύπων ως προς το φύλο με την προάσπιση της ισότητας ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00

Η ΕΟΚΕ ―η οποία δίνει φωνή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ και τις εργοδοτικές ενώσεις σε επίπεδο ΕΕ― δημοσίευσε τον Ιούνιο πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το εν λόγω βραβείο, συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές κατά την τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

Για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν επίσης να διαγωνιστούν και απλοί ιδιώτες. Για τη διασφάλιση της επιλεξιμότητάς τους, οι πρωτοβουλίες ή τα έργα πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Φέτος η ΕΟΚΕ θα απονείμει το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών σε εξαιρετικά έργα και αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες που καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:

  • καταπολέμηση ή ευαισθητοποίηση σχετικά με τα στερεότυπα ως προς το φύλο, τη διακριτική κοινωνική συμπεριφορά και τις προκαταλήψεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής·
  • ευαισθητοποίηση ως προς τις συνέπειες των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο που πηγάζουν από το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης·
  • προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, όπως οι τομείς ΕΤΜΜ (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και ΤΠΕ, και καταπολέμηση του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην εκπαίδευση·
  • καταπολέμηση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων·
  • προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και της εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·
  • αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που βιώνουν οι ευάλωτες γυναίκες, όπως οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες ή οι εργαζόμενες χαμηλής ειδίκευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο διοργανώνεται για ενδέκατη συνεχή χρονιά, θεσμοθετήθηκε από την ΕΟΚΕ με σκοπό την επιβράβευση και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και απλών ιδιωτών που συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση των κοινών αξιών που προάγουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση. Το 2018, το βραβείο επικεντρώθηκε στις ταυτότητες, τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη.

Σας προτρέπουμε να ενθαρρύνετε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της χώρας σας να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που θα απονεμηθεί από την ΕΟΚΕ το 2019 και να συμβάλετε έτσι στην ευρεία αναγνώριση αξιόλογων έργων.

Downloads

Τελευταία πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που θα απονεμηθεί από την ΕΟΚΕ το 2019 με θέμα την ισότητα των φύλων

See also