Τελευταία πρόσκληση για την υποβολή του έργου σας για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ του 2021 με θέμα τη δράση για το κλίμα

This page is also available in

Τελική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30 Ιουνίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσκαλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους ιδιώτες με δημιουργικά έργα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής να δηλώσουν υποψηφιότητα για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2021.

Φέτος, το εμβληματικό βραβείο θα τιμήσει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η ΕΟΚΕ αναζητά συνεπώς έργα που συμβάλλουν στην αλλαγή μοτίβων και συμπεριφορών και εμπνέουν τους πολίτες να καταστούν μέρος της κλιματικής λύσης αντί του προβλήματος. Οι δυνητικοί μας υποψήφιοι αγωνίζονται για την ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού των οικονομιών μας ή για την προώθηση της μετάβασης σε κοινωνίες μηδενικών καθαρών εκπομπών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η ΕΟΚΕ ―η οποία δίνει φωνή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ και τις εργοδοτικές ενώσεις σε επίπεδο ΕΕ― δημοσίευσε τον Απρίλιο πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το εν λόγω βραβείο, συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε πέντε, κατά μέγιστο όριο, νικητές σε τελετή απονομή που αναμένεται να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 8-9 Δεκεμβρίου 2021, σε συνάρτηση με την υγειονομική κατάσταση.

Για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν επίσης να δηλώσουν συμμετοχή ιδιώτες κάτοικοι της ΕΕ. Επιλέξιμες είναι οι πρωτοβουλίες και τα έργα που υλοποιούνται εντός της ΕΕ, και που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται.

Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί αλλά δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους έως τις 30 Ιουνίου 2021 δεν δύνανται να συμμετάσχουν.

Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Φέτος η ΕΟΚΕ θα απονείμει το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών σε εξαιρετικά έργα και πρωτοβουλίες που καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:

 • προώθηση της πλήρους συμμετοχής και/ή αποδοχής της κοινωνίας των πολιτών στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία·
 • προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη συζήτηση για το κλίμα·
 • σχεδιασμός/εφαρμογή σχεδίων που εμπνέουν και προωθούν τη μετάβαση σε τρόπους ζωής φιλικούς προς το κλίμα για τα άτομα στο τοπικό περιβάλλον και τον χώρο εργασίας τους, μεταξύ άλλων από εργοδότες ή οργανώσεις εργαζομένων·
 • προώθηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με το κλίμα ή ενθάρρυνση της αλλαγής των συμπεριφορών και της αλλαγής των κοινωνικών προτύπων στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης·
 • σχεδιασμός/εφαρμογή σχεδίων που συνηγορούν υπέρ των ενεργών πολιτικών για το κλίμα σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • προώθηση της κλιματικής δικαιοσύνης με την ευρεία έννοια, με συνυπολογισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων· ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης για το κλίμα ενός ευρύτερου, πιο διαφοροποιημένου και/ή μειονεκτούντος/περιθωριοποιημένου κοινού· διασφάλιση ότι καμία ομάδα της κοινωνίας δεν θα μείνει στο περιθώριο κατά τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία·
 • προώθηση της εκπαίδευσης για το κλίμα στα σχολεία όλων των βαθμίδων· σχεδιασμός/εφαρμογή έργων που ευαισθητοποιούν τα παιδιά και τους νέους σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις λύσεις στο πρόβλημα αυτό·
 • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και προώθηση δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή·
 • προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή πολιτικών για το κλίμα σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της ενδυνάμωσής τους, μέσω της συμμετοχής σε σχέδια που προωθούν μια δίκαιη μετάβαση και δημιουργούν νέες αλληλεπιδράσεις των πολιτών που οδηγούν σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία·
 • προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στην υποβολή προτάσεων και την εφαρμογή λύσεων για το κλίμα, καθώς και παροχή της δυνατότητας στους νέους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές για το κλίμα και το περιβάλλον σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Το 2021, η ΕΟΚΕ θα απονείμει το 12ο Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών. Κάθε χρόνο, το βραβείο είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό θέμα ειδικού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και επιβραβεύει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και επιτεύγματα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και/ή ιδιωτών που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των κοινών αξιών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση.

Σας προτρέπουμε να ενθαρρύνετε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα ή στο δίκτυό σας να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών που θα απονεμηθεί από την ΕΟΚΕ το 2021 και να συμβάλετε έτσι στην ευρεία αναγνώριση αξιόλογων έργων.