Σύμφωνα με μελέτη, οι διασυνοριακές υπηρεσίες τονώνουν την ανάπτυξη

This page is also available in

Βάσει της νέας μελέτης που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι διασυνοριακές υπηρεσίες συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα για όλες τις χώρες της ΕΕ και για τα διάφορα είδη απασχόλησης, τόσο υψηλής έντασης εργασίας όσο και γνώσεων. Στο εν λόγω έγγραφο αποδεικνύεται ότι η αποφυγή αυστηρής ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς των διασυνοριακών υπηρεσιών είναι επωφελής για την οικονομία της ΕΕ. Η μείωση του μεριδίου των διασυνοριακών υπηρεσιών κατά 1% θα μπορούσε να επιφέρει κόστος ύψους περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στην οικονομία της ΕΕ.

Το 2014, περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ βασίζονταν στην εξαγωγή διασυνοριακών υπηρεσιών. Από το 2000, ο αριθμός των εργαζομένων που εξαρτώνται από διασυνοριακές υπηρεσίες έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ενώ η συνολική απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 5,5%, η απασχόληση που εξαρτάται από διασυνοριακές υπηρεσίες έχει αυξηθεί κατά 94%, γεγονός που αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο του εν λόγω τομέα στην οικονομία της ΕΕ. Στις χώρες με υψηλότερο μερίδιο διασυνοριακών υπηρεσιών έχει καταγραφεί πολύ μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕγχΠ από ότι στις χώρες με μικρότερη συμμετοχή στην αγορά διασυνοριακών υπηρεσιών.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι οι διασυνοριακές υπηρεσίες δεν αποτελούν ούτε κοινωνικό ντάμπινγκ ούτε κίνδυνο για τις οικονομίες των κρατών μελών. Η αυστηρότερη ρύθμιση των διασυνοριακών υπηρεσιών θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία και θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, δήλωσε ο κ. Peter Clever, αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργοδοτών.

Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο και σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, τρεις στις τέσσερις διασυνοριακές θέσεις εργασίας βρίσκονται στα κράτη της ΕΕ των 15. Σχεδόν το 40% των αποσπάσεων εργαζομένων πραγματοποιούνται μεταξύ χωρών με υψηλούς μισθούς. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι οι οικονομίες όλων των κρατών μελών της ΕΕ επωφελούνται από τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Το 2014, η συνολική προστιθέμενη αξία που απέφεραν οι εξαγωγές διασυνοριακών υπηρεσιών ανήλθε σε 625 δισεκατομμύρια ευρώ και στα 28 κράτη μέλη.

Επιπλέον, οι διασυνοριακές υπηρεσίες δεν περιορίζονται στις θέσεις υψηλής έντασης εργασίας και σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Το ποσοστό των θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής έντασης γνώσεων που εξαρτώνται από τις διασυνοριακές υπηρεσίες έχει αυξηθεί σχεδόν εξίσου με το ποσοστό των θέσεων υψηλής έντασης εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι χώρες με υψηλότερο μερίδιο διασυνοριακών υπηρεσιών εμφανίζουν κατά μέσο όρο χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ παράλληλα καταγράφουν πιο υψηλά ποσοστά ευτυχίας και ικανοποίησης από τη ζωή.

Η μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Εργοδοτών, εκπονήθηκε από τη γερμανική ομάδα προβληματισμού «IW Consult». Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο εδώ: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also