Μακροπεριφερειακές στρατηγικές: η ΕΟΚΕ ζητεί βελτίωση

Προτείνει επιπρόσθετα μέτρα όσον αφορά την επικοινωνία, τη συνδεσιμότητα και τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) παρουσίασε σειρά προτάσεων πολιτικής για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε διερευνητική γνωμοδότηση, κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της τον Ιούνιο. Οι προτάσεις δίνουν προτεραιότητα στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας μεταξύ των εταίρων συνεργασίας και στη στενότερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Εν συνεχεία εξετάζονται οι μεγαλύτερες τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά τη στόχευση και την υλοποίηση των στρατηγικών αυτών.  

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ ζητήθηκε από τη ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση των υφιστάμενων μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι οι στρατηγικές αποτέλεσαν χρήσιμο εργαλείο για την πολιτική συνοχής και την ενίσχυση της ολοκλήρωσης και της συνεργασίας μέχρι σήμερα, ωστόσο δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες όσον αφορά τη συμβολή στη μείωση των κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εισηγητής της ΕΟΚΕ για τη γνωμοδότηση, δήλωσε: Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν περισσότερα. Μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, χρησιμεύοντας ως το κύριο στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής και βιωσιμότητας, εάν απαντήσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με κατάλληλα μέτρα.

Η ΕΟΚΕ προτείνει μέτρα για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνδεσιμότητας και της συμμετοχής

Για τη βελτίωση του αντικτύπου των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη μείωση των κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, η ΕΟΚΕ συνιστά τη βελτίωση, πρωτίστως, της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας μεταξύ των εταίρων συνεργασίας και τη στενότερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην υλοποίηση και την παρακολούθηση των στρατηγικών.

Οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει συνεπώς να ενισχύσουν τις παρεμβάσεις πολιτικής, να τονώσουν την ενεργό προσήλωση στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και να μειώσουν τη γραφειοκρατία.

Η θέσπιση λειτουργικής δικτύωσης, διασύνδεσης και διαχείρισης για τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων αποτελεί άλλη μία σημαντική πτυχή όσον αφορά τη βελτίωση του αντικτύπου των στρατηγικών, δεδομένης της σημερινής έλλειψης αξιόπιστων και λεπτομερών συγκρίσιμων δεδομένων τόσο σε επίπεδο περιφερειών όσο και σε επίπεδο τομέων.

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι ρόλοι των ενδιαφερόμενων φορέων και οι κανόνες εφαρμογής πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι και να βελτιωθεί η επικοινωνία σχετικά με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Πρέπει να βοηθήσουμε το κοινό να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα δεδομένα και πληροφορίες και να θεσπίσουμε επικοινωνιακές στρατηγικές για την ενίσχυση της προβολής των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και την καλλιέργεια της δικτύωσης και της συμμετοχής, δήλωσε σχετικά ο Δημήτρης Δημητριάδης.

Η γνωμοδότηση συνιστά επίσης να δοθεί προτεραιότητα, τόσο σε εδαφικό όσο και σε τομεακό επίπεδο, στη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών από τους κοινωνικούς εταίρους, τους τοπικούς κοινωνικοοικονομικούς φορείς και τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Μπορεί να ενισχύσει τη συνοχή και την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ακροάσεις και εθνικές και μακροπεριφερειακές Ημέρες Συμμετοχής μπορούν να συνεισφέρουν στην εδραίωση της επικοινωνίας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του διαχειριστικού επιπέδου των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των εν λόγω μερών.

Δραστηριότητες εκπαίδευσης και Ε&Α μπορούν να συμβάλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης αποτελεσματικά δίκτυα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτά πρέπει να επικεντρώνονται στην ψηφιοποίηση της παραγωγής και σε πρωτοβουλίες για αποτελεσματικά διαπεριφερειακά οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας, τα οποία θα μπορούσαν να εστιάζουν σε βασικές και εφαρμοσμένες δραστηριότητες Ε&Α και να συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ο Δημήτρης Δημητριάδης εξήγησε: Η κοινωνία και η οικονομία μας αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα από μία χώρα, περιφέρεια ή δήμο. Η διαπεριφερειακή, διεθνής συνεργασία μπορεί να αποβεί αποτελεσματικότερη. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα μπορούσαν να θεωρηθούν εργαστήρια ανάπτυξης κοινών λύσεων σε αυτά τα προβλήματα, με προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή.

Σημαντικούς τομείς συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών μπορούν να αποτελέσουν οι μεταφορές, η μετανάστευση, η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και ο βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός.

Τέλος, η ΕΟΚΕ προτείνει τη σύνδεση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και την εξασφάλιση της συμβατότητας των νέων στρατηγικών με το Θεματολόγιο βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030. Έτσι θα ενισχυθεί η διεθνής προβολή και αναγνώριση, καθώς και η υποστήριξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Περισσότερες πληροφορίες

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη και τις επιδόσεις των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ, και ιδίως για τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR), βλ. την ανάλυση που περιλαμβάνεται στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ.