Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, επισημαίνεται σε ακρόαση της ΕΟΚΕ

This page is also available in

Image
Pierre Jean COULON

Η ενέργεια, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, σε συνδυασμό με την ψηφιακή επανάσταση, μπορούν να ωθήσουν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ήταν το μήνυμα της ακρόασης που διεξήχθη στις 22 Μαΐου 2019 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και το τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών» (TEN).

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, τα βιώσιμα ευρωπαϊκά συστήματα ενέργειας, μεταφορών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων σε ένα σύγχρονο, ψηφιοποιημένο και έξυπνο περιβάλλον. Ομοίως, η ενεργός συμμετοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας πολιτών και των ίδιων των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφορά την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων, των συνεπειών και των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ενέργεια

Όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της Ενεργειακής Ένωσης και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός θεμελιώδους μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, ανέφερε ο Pierre Jean Coulon, πρόεδρος του τμήματος TEN και της ομάδας μελέτης που είναι υπεύθυνη για τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που καταρτίζει η ΕΟΚΕ σχετικά. Η ψηφιοποίηση του ενεργειακού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, δεδομένου ότι επιτρέπει στους καταναλωτές ενέργειας να βρίσκονται στο επίκεντρο του ζητήματος και συμβάλλει σε έναν νέο σχεδιασμό για τις αγορές ενέργειας.

Μεταφορές

Ο τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει το 6,3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολεί άμεσα περίπου 13 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ: πάνω από το 7% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2,3 εκατομμυρίων ατόμων στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σήμερα η Ευρώπη παραμένει παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο, τόνισε το μέλος της ΕΟΚΕ Alberto Mazzola, εισηγητής της γνωμοδότησης. Ωστόσο, για να συνεχιστεί αυτό, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ολοκληρωμένη δράση για ένα πιο αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό σύστημα, ιδίως όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ψηφιοποίηση.

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και μπορούν να παρέχονται είτε από το κράτος είτε από τον ιδιωτικό τομέα, όπως οι δημόσιες μεταφορές, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και η υγειονομική περίθαλψη. Η κύρια στρατηγική γραμμή συνίσταται στην υλοποίηση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, επεσήμανε το μέλος της ΕΟΚΕ Ευαγγελία Κεκελέκη, συνεισηγήτρια της γνωμοδότησης. Οι πολίτες σήμερα αναμένουν πιο διαφανείς, προσβάσιμες και υπεύθυνες υπηρεσίες από αυτόν τον τομέα και μέρος του προβλήματος είναι ότι, παρά τις καλύτερες προθέσεις τους, πολλές κυβερνήσεις συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να παρέχουν υπηρεσίες με γνώμονα τις δικές τους απαιτήσεις και διαδικασίες αντί τις ανάγκες των ανθρώπων που εξυπηρετούν.

Η υπό κατάρτιση γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ

Τα συμπεράσματα της ακρόασης θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, που αναμένεται να συζητηθεί και να υιοθετηθεί στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιούλιο του 2019. Το τελικό έγγραφο θα περιλαμβάνει συστάσεις προς τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους τρόπους επίτευξης των κοινών στόχων.

See also